Spørgsmål og svar om Vesterhav Syd

Hvor stor bliver parken? Hvor høje bliver vindmøllerne? Kan jeg se vindmøllerne fra land? Bliver strandene berørt af byggeriet? Kan møllerne flyttes længere ud? Find svarene på de spørgsmål, som oftest bliver stillet i forbindelse med et vindmølleprojekt som Vesterhav Syd.

Hvorfor skal vindmølleparken opføres her?

Opførelsen af Vesterhav Syd er en del af den energipolitiske aftale, som Folketinget vedtog i 2012. Aftalen omfatter desuden opførelsen af endnu en kystnær vindmøllepark, Vesterhav Nord ved Thyborøn og havmølleparken Kriegers Flak i Østersøen. Det er Havmølleudvalget – med deltagelse af Energistyrelsen, Søfartsstyrelsen, Naturstyrelsen, Risø-DTU og Energinet.dk – som har foreslået området udlagt til produktion af vedvarende energi og dermed placeringen af vindmøllerne.

Kan møllerne flyttes længere væk fra land?

Nej, placeringen af møllerne ligger fast. Det er forudsætningen for det pristilbud, som Folketinget har sagt ja til den 18. november 2016.
Læs mere på Folketingets hjemmeside

Møllerne opføres i det område, som har været fastlagt i udbudsbetingelserne for de kystnære møller, og som er godkendt i den miljøredegørelse (VVM), der er gået forud.
Læs mere på Energistyrelsens hjemmeside

De kommende møller bliver ikke så høje, som udbuddet gav mulighed for, og en stor del af møllerne i Vesterhav Syd vil stå betydeligt længere væk fra kysten end de 4 km, udbuddet lagde op til.

Placeringen af møllerne er sket efter en afvejning mellem indtægter (møllernes produktion) og udgifter, hvor især udgifterne til fundamenter har stor indflydelse. Prisen på fundamenterne afhænger af vanddybde, geotekniske forhold (havbundens beskaffenhed) samt bølge og strømningsforhold.

Noget af det afgørende ved møllernes placering er havdybden. Det er klart bedst for Vattenfall at opsætte vindmøller, hvor havdybden er lavest.

Udbudsbetingelserne definerede således opstillingsområdet for vindmøllerne. Hvis Vattenfall skulle afvige fra de godkendte udbudsbetingelser, ville det rent juridisk blive betragtet som et helt nyt projekt, som ville kræve de dertilhørende forundersøgelser og en ny VVM-redegørelse og i sidste ende et helt nyt udbud.

Hvor stor bliver parken?

Vesterhav Syd får en effekt på 170 MW, hvilket svarer til det årlige elforbrug i omkring 170.000 danske husstande. Vindmøllerne bliver af typen Siemens Gamesa, der hver har en effekt på 8,4 MW. Havmølleparken kommer til at bestå af 20 vindmøller.

Hvor høje bliver vindmøllerne?

Vattenfall har valgt en højde på omkring 193 meter til tippen af vingerne, hvilket er gjort for at tage maksimalt hensyn til det visuelle. Jo mindre højde desto mindre ser man fra land. I Energistyrelsens oplæg er der mulighed for at gå op i 220 meters højde.

Kan jeg se vindmøllerne fra land?

Du vil kunne se alle vindmøller fra land, men med en lavere maksimal højde bliver de mindre synlige, end der var lagt op til i Energistyrelsens oplæg. Med de store vindmøller, der anvendes, drejer vingerne langsommere rundt end på mange mindre landmøller, og dermed bliver det visuelt meget roligere at se på.

Kan jeg høre vindmøllerne fra land?

De beregninger, vi har foretaget, viser at vindmøllerne ikke vil kunne høres fra land, da baggrundsstøjen fra bølgerne vil være højere.

Støjer opførelsen af vindmølleparken?

I anlægsfasen vil beboerne på land opleve støj i forbindelse med ledningsarbejdet og kabelstationerne på land samt ved nedramningen af fundamenterne på havet. Anlægsarbejderne på land vil dog være midlertidige og primært foregå i dagtimerne. Ifølge VVM-redegørelsen svarer støjgenerne til almindelig byggepladsstøj fra entreprenørmaskiner.

Ved nedramningen af fundamenterne på havet kan der opleves et støjniveau på 51 dB, som ifølge Vejdirektoratet er under grænseværdien for tilladt støj fra vejtrafikken i fritidsområder.

Bliver der synlige installationer på land?

Strømmen fra vindmøllerne føres via søkabler ind til land, hvor kablerne graves ned i jorden. Søkablet vil blive ført i land vest for Klegod. De første 1,5 kilometer vil kablet blive underboret frem til umiddelbart øst for Holmsland Klitvej.

Landanlægget omfatter en transformerstation placeret 2 kilometer øst for Søndervig tæt på Søndervig Landevej. Den samlede vurdering af påvirkninger fra en transformerstation er ubetydelig til moderat, afhængig af den præcise placering.

Hvilken gavn har lokalbefolkningen af Vesterhav Syd?

Baseret på erfaringerne fra bl.a. Anholt Havmøllepark vurderer forfatterne til VVM-redegørelsen, at anlægsarbejdet og driften kan have en positiv effekt på beskæftigelsen i området. Derudover vil der blive tale om mange underleverancer fra lokalområdet til projekterne fx overnatninger, vvs- og elinstallationsarbejde, serviceydelser, transport, havneleje, opførelse af servicebygning, rengøring, vagt og forplejning med mere.

For at styrke det lokale medejerskab har politikerne desuden besluttet, at køberetsordningen i forbindelse med vindmøller på land også skal gælde for de kystnære vindmølleparker. Det giver mulighed for at købe ejerandele i Vesterhav Syd og dermed få del i et eventuelt overskud. Vattenfall udbyder efter reglerne 20 pct. af projektet til lokale borgere.

Påvirker den erhvervslivet i området?

Der er mulige påvirkninger af erhvervet i både anlægs- og driftsfasen samt når parken en gang skal nedtages. Påvirkningerne relaterer sig primært til landbrug, turisme, fiskeri og beskæftigelse.

  • Erfaringer fra havmølleparken Horns Rev 1 og andre mølleparker viser, at vindmøllerne kan have en positiv effekt på turismen i form af møllecruises.
  • I anlægsfasen kan der omkring kabeludgravningen forekomme midlertidige påvirkninger af landbrugsjord. I driftsfasen kan almindelig landbrugsdrift fortsætte.
  • Etableringen og driften vil kunne påvirke fiskeriet i området, idet der foregår et vigtigt nord-sydgående fiskeri med både bundtrawl og flydetrawl langs kysten. I anlægsfasen vil der være forbud mod fiskeri i området og uvedkommende sejlads i området.


Du finder alle emner belyst i VVM-redegørelsen, som kan læses i sin helhed på Energistyrelsens hjemmeside, ens.dk. Skriv Vesterhav Syd i søgefeltet.

Sidst opdateret: 2018-07-13 11:18