Spørgsmål og svar om Vesterhav Nord

Hvor stor bliver parken? Hvor høje bliver vindmøllerne? Kan jeg se vindmøllerne fra land? Bliver strandene berørt af byggeriet? Find svarene på de spørgsmål, som oftest bliver stillet i forbindelse med et vindmølleprojekt som Vesterhav Nord.

Hvorfor skal vindmølleparken opføres her?

Opførelsen af Vesterhav Nord er en del af den energipolitiske aftale, som Folketinget vedtog i 2012. Aftalen omfatter desuden opførelsen af endnu en kystnær vindmøllepark, Vesterhav Syd ved Søndervig og havmølleparken Kriegers Flak i Østersøen. Det er Havmølleudvalget - med deltagelse af Energistyrelsen, Søfartsstyrelsen, Naturstyrelsen, Risø-DTU og Energinet.dk - som har foreslået området udlagt til produktion af vedvarende energi og dermed placeringen af vindmøllerne.

Hvor stor bliver parken?

Vesterhav Nord får en effekt på 180 MW, hvilket svarer til det årlige elforbrug i omkring 180.000 danske husstande. Vindmøllerne bliver af typen Siemens Gamesa, der hver har en effekt på 8,4 MW. Havmølleparken kommer til at bestå af 21 vindmøller.

Hvor høje bliver vindmøllerne?

Vattenfall har valgt en højde på omkring 193 meter til tippen af vingerne, hvilket er gjort for at tage maksimalt hensyn til det visuelle. Jo mindre højde desto mindre ser man fra land. I Energistyrelsens oplæg er der mulighed for at gå op i 220 meters højde.

Kan jeg se vindmøllerne fra land?

Du vil kunne se alle vindmøller fra land, men med en lavere maksimal højde bliver de mindre synlige end, der var lagt op til i Energistyrelsens oplæg. Med de meget store vindmøller, der anvendes, drejer vingerne langsommere rundt end på mange mindre landmøller, og dermed bliver det visuelt roligere at se på.

Kan jeg høre vindmøllerne fra land?

De beregninger, vi har foretaget, viser at vindmøllerne ikke vil kunne høres fra land, da baggrundsstøjen fra bølgerne vil være højere.

Støjer opførelsen af vindmølleparken?

I anlægsfasen vil beboerne på land opleve støj i forbindelse med ledningsarbejdet og kabelstationerne på land samt ved nedramningen af fundamenterne på havet. Anlægsarbejderne på land vil dog være midlertidige og primært foregå i dagtimerne. Ifølge VVM-redegørelsen svarer støjgenerne til almindelig byggepladsstøj fra entreprenørmaskiner. Ved nedramningen af fundamenterne på havet kan der opleves et støjniveau på 51 dB, som ifølge Vejdirektoratet er under grænseværdien for tilladt støj fra vejtrafikken i fritidsområder.

Bliver der synlige installationer på land?

Strømmen fra vindmøllerne føres via søkabler ind til land, hvor kablerne graves ned i jorden. Landanlægget omfatter en transformer placeret vest for Klinkby og nordøst for Ferring Sø. Den samlede vurdering af påvirkninger fra en transformer er ubetydelig til moderat, afhængig af den præcise placering.

Hvilken gavn har lokalbefolkningen af Vesterhav Nord?

Baseret på erfaringerne fra bl.a. Anholt Havmøllepark vurderer forfatterne til VVM-redegørelsen, at anlægsarbejde og driften kan have en positiv effekt på beskæftigelsen i området. Derudover vil der blive tale om mange underleverancer fra lokalområdet til projekterne fx overnatninger, vvs- og elinstallationsarbejde, serviceydelser, transport, havneleje, opførelse af servicebygning, rengøring, vagt og forplejning med mere.

For at styrke det lokale medejerskab har politikerne desuden besluttet, at køberetsordningen i forbindelse med vindmøller på land også skal gælde for de kystnære vindmølleparker. Det giver mulighed for at købe ejerandele i Vesterhav Nord og dermed få del i et eventuelt overskud. Vattenfall udbyder efter reglerne 20 pct. af projektet til lokale borgere.

Påvirker den erhvervslivet i området?

Der er mulige påvirkninger af erhvervet i både anlægs- og driftsfasen samt når parken en gang skal nedtages. Påvirkningerne relaterer sig primært til landbrug, turisme, fiskeri og beskæftigelse.

  • Erfaringer fra havmølleparken Horns Rev 1 og andre mølleparker viser, at vindmøllerne kan have en positiv effekt på turismen i form af møllecruises.
  • I anlægsfasen kan der omkring kabeludgravningen forekomme midlertidige påvirkninger af landbrugsjord. I driftsfasen kan almindelig landbrugsdrift fortsætte.
  • Etableringen og driften vil kunne påvirke fiskeriet i området, idet der foregår et vigtigt nord-sydgående fiskeri med både bundtrawl og flydetrawl langs kysten. I anlægsfasen vil der være forbud mod fiskeri i området og uvedkommende sejlads i området.
  • Det ventes at blive tilladt at fiske med garn og andre passive redskaber i både havmølleparken og i kabelkorridorerne, hvorfor fiskerne ikke forventes at lide tab for denne form for fiskeri.
  • Fiskeri med bundslæbende redskaber forventes ikke at blive tilladt de samme steder, og der bliver forbud mod brug af bundslæbende redskaber hen over kabelkorridorerne på grund af risiko for skade på søkablerne. Samlet set vurderes påvirkningen af fiskeriet at være mindre til moderat afhængigt af udstyret, der anvendes.


Du finder alle emner belyst i VVM-redegørelsen, som kan læses i sin helhed på Energistyrelsens hjemmeside, ens.dk. Skriv Vesterhav Nord i søgefeltet.

Sidst opdateret: 2018-07-13 11:20