Naturinteresserne undersøgt

Ynglefugleinteresserne knytter sig primært til store bestande af bl.a. almindelig gul vipstjert og viben (foto).

Vindmølleparken kan påvirke naturinteresser i anlægs- og driftsfasen.

Fortrængning af fugle på yngle- og fourageringsområder samt kollisioner med møllerne af fugle og flagermus kan rumme potentielle konflikter. I 2014-2016 blev der gennemført undersøgelser med særligt fokus på fugle og flagermus. Områdets biologiske interesserer begrænsede som resultat af intensiv landbrugsdrift.

Fugleinteresserne i området knytter sig primært til rastende gæs og sangsvaner. Arterne benytter Nørrekær som fourageringsområde i perioder af vinterhalvåret i betydeligt varierende antal. Fuglene søger føde på markerne i dagtimerne, men overnatter på Limfjorden eller for gæssenes vedkommende så langt væk som Bygholm Vejle. Ynglefugleinteresserne knytter sig primært til store bestande af bl.a. vibe og almindelig gul vipstjert. Gul vipstjert syntes ikke at undgå møllerne. Vibebestanden er primært knyttet til de græsklædte arealer syd for det planlagte mølleområde.

Flagermus hører til en af de dyregrupper, hvor en række arter viser sig at være hyppigt udsat for kollisioner med vindmøller. Undersøgelser viser, at der kun forekommer flagermus i meget lave antal i området. Der blev registreret syv forskellige arter. Det drejede sig om brunflagermus, syd flagermus, skim­melflagermus, troldflagermus, dværgflager­mus, damflagermus og vandflagermus. Damflagermus er i den danske rødliste kategoriseret i kategorien ”sårbar”, da den danske bestand er forholdsvis lille.

Sidst opdateret: 2017-06-08 15:48