Kriegers Flak og miljøet

Overordnet set påvirker opførelsen af Kriegers Flak miljøet i land og på havet enten ubetydeligt, i mindre grad eller i moderat grad. Dette defineres i en miljørapport, den såkaldte VVM-redegørelse, fra Naturstyrelsen og Energistyrelsen. 

Kystlandskabet

De nærmeste beboelser på land ligger 16 km fra Kriegers Flak, hvorfor den visuelle påvirkning vurderes at blive moderat til minimal.

Fugle

Fortrængningen af havlit (andefugl) fra fuglenes fødesøgningsområder vil medføre en moderat påvirkning. Trækkende traners risiko for kollision med vindmøllerne vurderes isoleret set at påvirke tranerne i mindre grad.

Havpattedyr

Marsvin risikerer en betydelig støjpåvirkning i forbindelse med nedramning af monopæle-fundamenter i havbunden, hvorfor det bliver nødvendigt at bortskræmme dyrene i forbindelse med anlægsarbejdet.

Fiskeriet

Det kommercielle fiskeri vurderes at blive påvirket væsentligt i anlægsfasen og moderat i driftsfasen. Påvirkningen reduceres til i mindre grad, hvis der tages ekstra hensyn til fiskerne – såsom tilladelser til at fiske, hvor anlægsarbejdet ikke er begyndt endnu.

Kystradaranlæg

Der bliver behov for at iværksætte hjælpeforanstaltninger eller justeringer på de danske kystradaranlæg, hvis det skal undgås, at havmølleparken påvirker radaranlæggene væsentligt. Ved implementering af de tænkte foranstaltninger, vurderes påvirkningen af kystradaranlæggene at være lille.

Landanlæg

Begge forslag til etablering af en højspændingsstation på land kan gennemføres uden væsentlige påvirkninger af miljøet. I forbindelse med kabelføringen under jorden foreligger der to forslag, hvoraf det ene ikke kan anbefales, fordi det kan påvirke skov og medføre ekspropriationer, men for begge forslag kan evt. miljøpåvirkninger afværges i anlægs- og driftsfasen.

Sidst opdateret: 2017-01-16 09:55