Spørgsmål og svar

Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om havmølleparken Horns Rev 3.

Hvad er baggrunden for opførelsen af Horns Rev 3?

I marts 2012 vedtog et bredt flertal i Folketinget at opføre to nye store havmølleparker. Den ene på 400 MW på Horns Rev i Nordsøen og den anden på 600 MW på Kriegers Flak i Østersøen. De to havmølleparker vil alene kunne producere strøm nok til omkring 1 mio. danske husstandes årlige elforbrug.

Hvorfor skal vindmølleparken ligge netop dér?

Med udgangspunkt i den politiske beslutning om at etablere Horns Rev 3 fastlagde Energistyrelsen placeringen og størrelsen af området, mens Energinet.dk lavede planen for placeringen af transformerplatformen til havs og søkablernes bane samt ilandføringen og tilslutningen til elnettet. Offshore vindmølleparkerne Horns Rev 1 & 2 ligger i forvejen i havområdet vest for Blåvands Huk.

Hvorfor er det Vattenfall, der opfører vindmølleparken?

Vattenfall vandt konkurrencen om at opføre Horns Rev 3 med et projekt, der medfører den hidtil laveste pris herhjemme pr. kilowatt-time (kWh) fra en offshore park af denne størrelse. Prisen pr. kWh bliver på 77 øre, hvilket placerer Horns Rev 3 som en af de billigste i Europa.

Kan jeg se vindmølleparken fra land?

De 49 vindmøller på Horns Rev 3 bliver placeret i en afstand af ca. 20 til 30 km fra kysten og vil være delvist synlige i klart vejr – både dag og nat. Om natten er det de lavintensive røde lys på toppen af vindmøllerne, som vil kunne ses i klart vejr.

Trods vindmøllernes betydelige højde på godt 105 meter til navet og 187 meter, hvor vingerne når højest, vil det visuelle indtryk være roligt på grund af de store vindmøllers sagte snurren rundt og væsentligt roligere at se på end de mindre vindmøller på Horns Rev 1 & 2. VVM-rapporten fastslår, at kystlandskabet ikke i væsentlig negativ grad bliver visuelt forstyrret.

Kan jeg høre vindmølleparken fra land?

Du vil ikke kunne høre vindmøllerne på strandene fra Blåvands Huk i syd og til Nymindegab i nord. Strækningen indgår i den Vurdering af Virkningerne på Miljøet (VVM-redegørelse), som er fortaget inden vindmølleparken blev sendt i udbud.

Bliver der synlige installationer på land?

Det er Energinet.dk, der sørger for transporten af vindenergien fra deres transformerplatform på havet og til det eksisterende transmissionsnet i land, og der bliver ikke meget at se på land i den forbindelse. Fra kysten bliver strømmen ført fra søkablet og gennem et 45 km langt jordkabel frem til den eksisterende transformerstation i Endrup. Fra Endrup til Holsted lægges der også et kabel i jorden på denne strækning på 13 km. På en 30 km lang strækning mellem Endrup og Revsing bliver der ophængt en ny elledning på den eksisterende masterække.

De synlige konsekvenser af Horns Rev 3 på land bliver udbygningen af kabelstationen i Blåbjerg Klitplantage og udvidelsen af stationen ved Endrup.

Hvilken gavn har lokalbefolkningen af Horns Rev 3?

Vattenfall ser sig selv om en ansvarlig medspiller i de områder, hvor vi har produktion af vindkraft – uanset om det er på land eller på havet. Ved blandt andet at involvere lokale underleverandører, hvor det kan lade sig gøre, medvirker vi til, at de økonomiske aktiviteter også smitter af på lokalsamfundet. Ved vindmølleparker på land er der regler om medejerskab for naboerne og betydelige tilskud til lokale aktiviteter. De samme regler gælder ikke for vindmølleparker til havs.

Med valget af MHI Vestas vindmøller til Horns Rev 3, betyder produktionen af vindmøllerne meget for hele Vestjylland. Horns Rev 3 kaster generelt mange økonomiske aktiviteter af sig, fordi opførelsen har base i Esbjerg. Det samme gælder service og vedligehold i hele parkens levetid på mindst 20 år.

I den sidste ende er Horns Rev 3 med til at producere vedvarende energi til 425.000 husstande årligt, hvilket angår os alle og den nationale målsætning om en grøn omstilling.

Hvor produktive er vindmøllerne egentlig?

Vindmøllerne på Horns Rev 3 er moderne og super effektive, og vi regner med, at de kommer til at producere energi mellem 80 og 90 % af tiden. Men selv om vindforholdene på Horns Rev er fantastisk gode, så blæser det ikke lige meget hele tiden. Derfor producerer vindmøller generelt omkring 40 % af deres kapacitet, men den problematik gør sig gældende for mange andre former for energiproduktion. Vandkraft fx producerer blot 30 % af deres fulde kapacitet, for vandet løber ikke lige meget hele året. Selv for atomkraftværker er produktionen på højst 75 % af deres kapacitet.

Hvilken effekt får vindmølleparken på fiskeriet?

Etableringen af Horns Rev 3 vil ifølge VVM-redegørelsen fra Energistyrelsen ikke ændre på forholdene for de bundlevende fisk, og vindmøllefundamenterne vil kun beslaglægge en ubetydelig del af det samlede egnede areal for de vigtige fiskearter tobis, sild og torsk.

I forbindelse med nedramningen af monopælene til de 49 vindmøller vil der opstå en midlertidig og kortvarig påvirkning af fiskesamfundet. Tobis vil blive mindre berørt, mens sildefisk og torsk formentlig bliver fortrængt kortvarig af støjen så langt som 15 km væk fra nedramningsstedet. Omkring søkablet bliver der dannet et elektrisk og magnetisk felt, men dets påvirkning af vandrende fisk forventes at blive ubetydelig.

Hvad koster det at etablere Horns Rev 3?

Energinet.dk budgetterede i 2013 med godt 1,5 mia. kroner til transformerplatformen på havet, søkabler, ilandføringen og kabellægning på land samt udvidelse af diverse transformerstationer på land.

Vattenfall har budgetteret med omkring 1 milliard euro til opførelsen af de 49 vindmøller på Horns Rev.

Sidst opdateret: 2016-06-17 10:55