VVM-redegørelse og miljørapport

I Energistyrelsens ’Vurdering af Virkning på Miljøet’ (VVM-redegørelse) og miljørapport står der, at Horns Rev og havmølleprojektet ligger i et område af Nordsøen, hvor der er et rigt fugleliv af både rastende og trækkende fugle.

Netop på grund af forekomsten af havfugle og vadefugle er Horns Rev og Vadehavsområdet syd for af stor national og international betydning. Endvidere er området på grund af gode betingelser for forskellige fiskearter af stor betydning for marsvin og sæler.

Opfyldelse af den energipolitiske målsætning

Energistyrelsens grundige redegørelse for vindmølleparkens mulige miljøpåvirkninger konkluderer, at ”Påvirkningerne vil ikke have en størrelse for hverken det marine miljø eller det terrestriske miljø, som bevirker, at ulemperne ved gennemførelsen af projektet overstiger fordelene. De påvirkninger, der måtte være, er i langt de fleste tilfælde midlertidige og i de fleste tilfælde knyttet til selve anlægsaktiviteterne.”

”Ved at gennemføre projektet sikres det, at der på sigt vil ske en reduktion i udledningen af CO2, hvorved projektet vil bidrage til en opfyldelse af den energipolitiske målsætning.”

Sidst opdateret: 2016-05-16 13:19