Behandling af personoplysninger

Hvad er personoplysninger?

I visse tilfælde skal der afgives personoplysninger ved henvendelse til Vattenfall-koncernen. ”Personoplysninger” er alle typer oplysninger, der direkte eller indirekte kan relateres til en fysisk, levende person.

Vattenfall AB har ansvaret for behandling af personoplysninger, der gives via corporate.vattenfall.dk. Herunder findes en beskrivelse af de retningslinjer, der anvendes af Vattenfall AB og Vattenfall-koncernen vedrørende behandling af personoplysninger mv. Der kan i særlige tilfælde gælde yderligere retningslinjer. Retningslinjerne begrænser ikke lovfæstede rettigheder eller andre juridisk bindende bestemmelser.

Vattenfalls generelle bestemmelser om personoplysninger

De generelle bestemmelser for behandling af personoplysninger er angivet i Vattenfalls koncernledelsessystem. De omfatter således hele Vattenfall-koncernen.

De generelle bestemmelser indebærer, at Vattenfall-koncernen til enhver tid skal behandle personoplysninger med respekt for den personlige integritet, og at Vattenfall-koncernen skal bestræbe sig på at indhente den pågældendes godkendelse til behandling af dennes personoplysninger. Oplysninger, der kan anses for at være personfølsomme (f.eks. personnumre), behandles kun, hvis dette er strengt nødvendigt. Vattenfall-koncernen videregiver kun personoplysninger til parter uden for Vattenfall-koncernen, hvis de retlige betingelser herfor er opfyldt.

Selskaberne i Vattenfall har også ofte deres egne supplerende bestemmelser ud over koncernens generelle bestemmelser. Der kan endvidere ligge supplerende bestemmelser for de enkelte lande på Vattenfall-koncernens nationale hjemmesider.

Indsamling af personoplysninger

Det er normalt muligt at besøge corporate.vattenfall.dk uden at skulle afgive personoplysninger eller lignende oplysninger. Vi indsamler kun oplysninger med henblik på statistik, og den besøgende forbliver anonym. Som eksempler på sådanne oplysninger kan nævnes tidspunktet for besøget, besøgets varighed, og hvilke sider der blev besøgt.

Der anvendes dog såkaldte cookies i forbindelse med besøg på corporate.vattenfall.dk. Den besøgende kan også frivilligt give personoplysninger til Vattenfall AB via hjemmesiden. Vattenfall AB kan desuden opnå adgang til personoplysninger, når en person giver oplysninger til Vattenfall via brev, e-mail, telefon osv., eller ved at Vattenfall AB indhenter data fra offentlige registre mv.

Information ved indsamling af oplysninger

Når der gives personoplysninger til Vattenfall-koncernen, får den pågældende person besked om følgende:

  • hvilket Vattenfall-selskab der har ansvaret for behandling af personoplysningerne;
  • formålet med indsamlingen af personoplysningerne; og
  • andre oplysninger, der er nødvendige for at sikre rettighederne for den person, der giver personoplysningerne.

Hvis oplysningerne er uklare, bibeholder den pågældende sine rettigheder og opfordres til at kontakte Vattenfall-koncernen for at indhente fuldstændige oplysninger.

Formål

Vattenfall AB indsamler kun personoplysninger til bestemte formål. Generelt er formålet at udføre en tjeneste (eller lignende), som den pågældende person har anmodet om. Vattenfall AB behandler ikke personoplysninger med henblik på noget, der er uforeneligt med det oprindelige formål. Der er adgang til detaljeret information om formålet hermed ved angivelse af personoplysningerne, f.eks. i forbindelse med e-mail-formularer eller i aftalevilkår.

Samtykke

Vattenfall-koncernen bestræber sig på at indhente den pågældendes godkendelse til behandling af dennes personoplysninger. Et samtykke kan altid tilbagekaldes. I så fald behandler Vattenfall AB ikke personoplysningerne yderligere, ligesom tidligere angivne personoplysninger, der kræver den pågældendes samtykke til behandling heraf, ikke opdateres.

Markedsføring

I tilfælde, hvor personoplysningerne kan blive brugt til direkte markedsføring (DM), anføres dette i forbindelse med indsamlingen af oplysningerne. Hvis en person er imod anvendelsen af personoplysninger til DM, har denne ret til at meddele Vattenfall AB dette skriftligt og derved undgå at modtage DM.

I forbindelse med al DM sammenholder Vattenfall AB personoplysningerne med et register over blokeret adgang til DM (via post, e-mail, telefon eller lignende). Markedsføring via e-mail finder kun sted med den pågældende persons forudgående samtykke. E-mail-meddelelser indeholder et link, som gør det muligt at angive, at man ikke længere ønsker at modtage markedsføringsmateriale via e-mail.

Videregivelse af personoplysninger

Personoplysninger kan videregives til et andet selskab i Vattenfall-koncernen eller til samarbejdspartnere, f.eks. for at muliggøre udførelse af tjenester, som den pågældende har anmodet om. I forbindelse med en sådan videregivelse udsteder Vattenfall AB retningslinjer for modtagerens fortrolige behandling af personoplysningerne og om hemmeligholdelsen deraf.

Ved videregivelse tager Vattenfall-selskaberne hensyn til de konkrete love og andre bestemmelser, der angiver, hvordan der skelnes mellem elhandels-virksomheder og elproduktions-virksomheder (såkaldt unbundling). Personoplysninger kan derfor ikke altid videregives til et andet Vattenfall-selskab, selv om den pågældende person ønsker det.

Personoplysninger videregives normalt ikke til selskaber i lande uden for EU eller EØS. Sker det alligevel, foretages der først en særlig undersøgelse af, om lovkravene er opfyldt.

Sikkerhed

Vattenfall AB træffer tekniske og organisatoriske foranstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, der behandles, så dataene ikke går tabt, forvanskes, manipuleres eller bliver tilgængelige for uvedkommende. Disse foranstaltninger har til formål at opnå et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i forhold til de tekniske muligheder, der er tilgængelige.

Sletning

Vattenfall AB gemmer ikke personoplysninger længere end nødvendigt. Når personoplysningerne ikke længere er påkrævede, slettes de. Det gælder f.eks., hvis et spørgsmål er blevet besvaret, eller et kontraktligt forhold er ophørt og forretningerne mellem parterne endeligt afsluttet. I visse særlige tilfælde kan det dog være nødvendigt fortsat at gemme oplysningerne, f.eks. med henblik på statistik eller regnskab.

Adgang til og opdatering af oplysninger

Alle har ret til efter anmodning og uden omkostninger en gang om året at få information om, i hvilken udstrækning deres personoplysninger behandles af Vattenfall AB. Når Vattenfall AB er i besiddelse af sådanne personoplysninger, kan den pågældende efter anmodning få at vide, hvilke personoplysninger der behandles, hvorfra de stammer, formålet eller formålene med behandlingen og den eller de parter, oplysningerne videregives til.

Anmodninger om information om behandling af personoplysninger skal sendes skriftligt pr. brev og underskrives af den person, der anmoder om information vedrørende sine data. Vattenfall AB sender svaret til den adresse, der er registreret af Vattenfall AB.

Alle har ret til at anmode om berigtigelse, blokering eller sletning af ukorrekte personoplysninger eller personoplysninger, der er behandlet i strid med gældende lov. Vattenfall AB er forpligtet til at træffe sådanne foranstaltninger.

Cookies

Vattenfall AB bruger såkaldte “cookies” til at muliggøre visse funktioner på corporate.vattenfall.dk.
Læs mere om hvordan vi bruger cookies på corporate.vattenfall.dk

Links

Oplysningerne på denne side gælder Vattenfall AB og hjemmesiden www.corporate.vattenfall.dk, medmindre andet er angivet. For yderligere oplysninger om behandling af personoplysninger mv. i andre Vattenfall-selskaber henvises til de enkelte selskaber og deres eventuelle hjemmesider.

Såfremt denne hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider i eller uden for Vattenfall-koncernen, gælder oplysningerne ikke for disse hjemmesider. Vattenfall AB er ej heller ansvarlig for indholdet på disse hjemmesider.

Ændring af bestemmelserne om personoplysninger

Eventuelle ændringer af Vattenfall-koncernens bestemmelser om behandling af personoplysninger vil blive meddelt på denne side. Bestemmelserne kan f.eks. blive ændret, hvis der sker ændringer i lovgivningen. Hvis behandlingen af personoplysningerne er underlagt en aftale med kunden, forbliver aftalebestemmelserne dog i kraft, indtil de ændres, medmindre de er uforenelige med loven eller andre juridisk bindende bestemmelser.

Kontakt – den ansvarlige for beskyttelse af personoplysninger

Hver enhed i Vattenfall-koncernen har en ansvarlig for beskyttelse af personoplysninger (eller lignende).

Forespørgsler vedrørende Vattenfall AB’s og Vattenfall-koncernens behandling af personoplysninger kan rettes til disse personer eller indsendes via den generelle kontaktformular. 

Sidst opdateret: 2014-04-14 12:06