Forskning og udvikling

Aktiviteter inden for forskning og udvikling gør os i stand til at udvikle innovative løsninger, der understøtter vores strategi og bidrager til, at vi kan finde nye metoder til, at vi selv, vores samarbejdspartnere og vores kunder får fart på omlægningen frem mod en fossilfri fremtid. 

I de seneste år har fokus for aktiviteterne i Vattenfalls afdeling for forskning og udvikling (F&U) bevæget sig væk fra elproduktion til mere kundefokuserede områder med større vægt på digitalisering, decentraliserede løsninger til kunderne, e-mobilitet og nye måder at bruge el på.

Vores fokus er på, hvordan vi bedst kan bruge teknologi og nye løsninger til at eksekvere vores strategi og skabe værdi for kunderne. Med det for øje deltager vi jævnligt i pilotprojekter med samarbejdspartnere og kunder.

Vores F&U-organisation har omkring 130 fuldtidsansatte medarbejdere, men en stor del af udviklingen finder også sted i de enkelte Business Areas. F&U's samlede udgifter var på 547 millioner svenske kroner i 2017.

Vandkraft – på vej ind i fremtiden

Vattenfall arbejder på utroligt mange måder på at øge effektiviteten af virksomhedens vandkraftværker og reducere miljøbelastningen. Digitalisering er et af de områder, der åbner op for en helt ny verden af muligheder.

For at udvikle det bedst mulige miljø for de økosystemer, der omgiver vores anlæg, har vi bygget et nyt laboratorium i Älvkarleby i Sverige, hvor vi er ved at skabe en unik ressource til at undersøge effektiviteten af forskellige tekniske løsninger til at forbedre fiskemigration. I rigtige floder har fjernstyrede droner og køretøjer udstyret med kameraer og sonarsystemer scannet flodsengene. Ud fra de samlede data er det muligt at konstruere detaljerede digitale modeller af floderne, som derefter kan bruges til at forudsige miljøbelastningen bedre. Et af formålene er at konstruere fisketrapper på en optimal måde og øge succesen af migrationer både med og mod strømmen. Via et samarbejde med eksperter i biologi og teknik fra svenske gymnasier og universiteter opbygger vi en ny, kombineret kompetence for at opnå optimale resultater.

For at øge effektiviteten af vores anlæg og være bedre forberedt på fremtiden studerer og udvikler vi nye teknikker til optimering af anlægsdrift og -vedligeholdelse. Eksempelvis afprøver vi i øjeblikket, hvordan det øgede krav om fleksibilitet (dvs. at produktionen ikke kan køre på et jævnt niveau) påvirker vores turbiner i et turbinetestanlæg.

Den store mængde data fra følere, der er placeret i moderne vandanlæg og i dæmningerne, kombineret med udviklingen af avanceret dataanalyse, skaber nye muligheder for at få et tydeligt billede af en dæmnings tilstand eller af et anlæg og dets komponenter. På den måde kan vi opdage problemer, før de resulterer i nedbrud, og dermed optimere vedligeholdelsen og forhindre eventuelle større problemer fremover.

Analyser til klimaintelligente kunder og forsyningsnetserviceydelser

Den igangværende digitalisering giver os et væld af avancerede data, og Vattenfall er i gang med at undersøge, hvordan vi kan bruge de data til at skabe endnu større værdi. Ved hjælp af analyser kan vi skabe muligheder for vores kunder, så de kan agere mere klimaintelligente samtidig med, at det giver os mulighed for at modernisere vores overvågning af elnettet og håndtere fleksibiliteten på en bedre måde.

Slutbrugerapplikationer og fordele

Intelligente målere er et teknologisk fremskridt, der oprindeligt blev installeret for at muliggøre automatisk fakturering. Digitalisering og avancerede analyser åbner nu op for nye muligheder.

Data om kundernes faktiske energiforbrug kan bruges på mange måder. Et eksempel er at tilbyde kunderne en tydelig visualisering af deres energiforbrugsmønstre, så de kan få øje på uregelmæssigheder og finde frem til muligheder for at spare energi. Sådan en applikation er blevet udviklet, og den er nu ved at blive afprøvet i et pilotprojekt, der omfatter over 2.000 Vattenfall-kunder.

Den slags fremskridt vil gøre det muligt for os at kontrollere og udjævne energiforbruget automatisk, uden at reducere kundernes komfortniveau. For kunder med egne sol- eller vindenergisystemer kan udsving i produktionen skræddersys, så forbruget tilpasses i forhold til deres egen produktion. Kundefordelene kan udvides yderligere ved at tilføje batterier og energilagringssystemer.

Systemapplikationer og fordele

Vattenfall bruger oplysninger fra intelligente målere, følere og afbrydere, der er installeret i elnettet, til at visualisere elnettene digitalt. Udfald kan lokaliseres automatisk, med langt større præcision og næsten omgående, hvilket resulterer i hurtigere genoprettelse af elnettet og reduceret udfaldsvarighed. Det er en vigtig forbedring for vores kunder, specielt ude på landet, hvor det typisk tager længere tid at udbedre et udfald, end det gør i byområderne.

Spændingsniveauer og kvaliteten af elnettet i bestemte områder kan også fjernaflæses. Det er noget, der er vigtigt, både når man planlægger styrkelser af elnettet, men også når man planlægger nye bygninger eller udvikling af nye byområder. Når man undgår unødvendig styrkelse af elnettet, sparer det omkostninger både for os som elnetoperatør og for kunderne. En anden fordel er, at vi kan begynde at planlægge styrkelser af elnettet, før kunderne oplever lave spændingsniveauer, når elforbruget stiger.

På systemniveau resulterer indførelsen af mere sol- og vindenergi i større interesse for at bruge batterier til at udjævne forbruget eller for at omlægge forbruget til perioder med høj produktion fra disse kilder. Intelligente systemserviceydelser, der minimerer afbalanceringen og omkostningerne til omlægning af belastningen, samtidig med at forbruget af disse vedvarende energiformer maksimeres, vil være attraktivt for både elnetoperatører og slutkunder, og det vil lette omlægningen frem mod et energisystem, der er baseret på 100 % vedvarende energi.

Reduktion af udledninger fra cementproduktion

Der er to primære kilder til CO2-udledninger, når man producerer cement: Ca. 60 % af udledningerne er procesrelaterede og udledes fra kalkstenen, når den opvarmes, og omkring 40 % er forbrændingsrelaterede. Vattenfall indgår i et samarbejde med Cementa AB i et projekt, hvor målet er at elektrificere opvarmningsprocessen i cementproduktionen for at eliminere de forbrændingsrelaterede udledninger.

Cementas mål er inden 2030 at nå frem til en proces, der slet ikke udleder CO2 i løbet af hele cementens levetid, hvilket vil udgøre en reduktion af Sveriges samlede CO2-udledninger på omkring 5 %. Virksomheden har i mange år arbejdet på energieffektivitetstiltag og -indsatser for at reducere brugen af fossile brændsler, og det har resulteret i en lavere miljøbelastning. Men for at opnå 2030-målet om nul CO2-udledninger, er det nødvendigt med en fuldstændig omlægning af teknologien – herunder både udskiftning af brændsel til opvarmningsprocessen og en metode til at håndtere den procesrelaterede CO2.

Inden for rammerne af CemZero-projektet undersøger Vattenfall og Cementa i øjeblikket mulighederne for at elektrificere cementproduktionsprocessen. For at producere cement skal kalksten opvarmes til omkring 1.450 °C, og derefter skal kalkstenen køles ned og kværnes sammen med sand og gips. Hvis virksomheden skifter til fossilfri elektricitet til opvarmningsprocessen, vil det eliminere omkring 40 % af CO2-udledningerne helt fra starten. Kalkstenen vil stadig udlede CO2, når den opvarmes, men når man benytter en elektrificeret proces, vil CO2-udledningerne være mere rene og dermed nemmere at opsamle og håndtere.

Partnerskabet med Cementa AB er et af de initiativer, hvor vi samarbejder med store industrivirksomheder om at indføre nye klimaintelligente løsninger, der tager hånd om udledninger fra industrielle processer og produkter. Vi samarbejder også med LKAB/SSAB og Preem om to andre projekter, hvor målet er at anvende elektricitet til at eliminere fossile brændsler og reducere udledningerne af drivhusgasser.

Sidst opdateret: 2018-03-28 10:00