Mål og målopfyldelse

Vattenfalls ejer har fastlagt, at virksomhedens opgave er at generere en markedsforrentning ved at drive energivirksomhed på en sådan måde, at virksomheden er blandt de førende inden for udvikling af bæredygtige energiløsninger.

Strategiske mål

Økonomiske mål

Strategiske mål

Vattenfalls strategi bygger på fire strategiske mål. Vattenfall vil være 1) førende inden for bæredygtigt forbrug og 2) førende inden for bæredygtig produktion. For at opnå det skal vi have 3) et højt præstationsniveau i alle aktiviteter og 4) motiverede og engagerede medarbejdere. Vattenfalls bestyrelse indførte de seks strategiske langsigtede mål for 2020 i december 2015, så målene bedre afspejler vores strategi, og de har været gældende siden 1. januar 2016.

Førende inden for bæredygtigt forbrug Resultat 2016 Kommentar
Kundeloyalitet, relativ Net Promoter Score1 (relativ NPS): +2 +7 Driftsenheden Customers & Solutions fortsatte den positive udvikling i NPS i 2016 med forbedringer i slutkundemarkedet på alle fire kernemarkeder: Sverige, Finland, Tyskland og Holland.
Førende inden for bæredygtig produktion Resultat 2016 Kommentar
Idriftsat kapacitet inden for vedvarende energi 2016-2020: ≥2.300 MW 297 MW2 Der blev etableret i alt 297 MW ny kapacitet fra vedvarende energi i 2016. Den nye kapacitet består af havmølleparken Sandbank i Tyskland (216 MW), de landbaserede vindmølleparker Högabjär (38 MW) og Höge Väg (38 MW) i Sverige samt de 5 MW solenergi, der er opført ved siden af Vattenfalls landbaserede vindmøllepark Parc Cynog i Wales.
Absolutte CO2-udledninger pro rata: ≤21 Mt 23,2 Mt3 CO2-udledninger på 23,2 Mt (23,4) i 2016 for fortløbende aktiviteter var en smule lavere end i 2015. Inklusive brunkulsaktiviteterne beløb CO2-udledningerne sig i 2016 til 67,7 Mt (83,8).
Højt præstationsniveau i alle aktiviteter Resultat 2016 Kommentar
Forrentning af investeret kapital (ROCE): ≥9 % -8,5 %4 Afkast af investeret kapital var -8,5 % (-8,2 %) for hele Vattenfall, det vil sige inklusive brunkulsaktiviteterne, og 0,5 % (-1,8 %) for fortløbende aktiviteter. Fraregnet nedskrivningstab og andre poster, der påvirker sammenligneligheden, lå forrentningen af den investerede kapital på 8,7 % (7,4 %) for hele Vattenfall og 8,7 % (7,3 %) for fortløbende aktiviteter.
Motiverede og engagerede medarbejdere Resultat 2016 Kommentar

Hyppighed af fravær ifm. ulykker
5 (LTIF): ≤1,25

2,0 Hyppighed af fravær ifm. ulykker (LTIF) var lavere end for et år siden og endte på 2,0 (2,3).

Indeks for medarbejderengagement6 : ≥70 %

57 % Indekset for medarbejderengagement lå på 57 % (59 %) i 2016. My Opinion-undersøgelsen for 2016 viste et lavere resultat for engagement.

1) NPS er et værktøj til måling af kundernes loyalitet og til at forstå kundernes syn på Vattenfalls produkter og serviceydelser.
Målet er en positiv NPS i absolutte tal på +2 i forhold til konkurrenter, der kan sammenlignes med Vattenfall.
2) Gælder kun opførte og idriftsatte vindmølleparker pr. 31. december 2016.
3) Pro rata-værdier, der svarer til Vattenfalls andel af ejerskabet. Værdien er blevet justeret sammenlignet med den værdi, der er angivet i Vattenfalls årsregnskabsmeddelelse for 2016. Samlede udledninger beløb sig til 23,7 Mt eksklusive brunkulsaktiviteterne og 68,2 Mt inklusive brunkulsaktiviteterne.
4) Nøgletallet er baseret på gennemsnitlig investeret kapital. Brunkulsaktiviteterne var klassificeret som aktiver under salg på balancen pr. 30. juni 2016, hvilket indebærer, at beregningen af gennemsnitlig investeret kapital er eksklusive brunkulsaktiviteterne fra og med den 30. juni 2016.
5) Hyppigheden af fravær i forbindelse med ulykker (LTIF) udtrykkes som antallet af arbejdsulykker med fravær (pr. 1 million mandetimer), dvs. arbejdsrelaterede ulykker, der resulterer i fravær, som varer længere end én dag, samt ulykker, der resulterer i dødsfald. Nøgletallet vedrører kun Vattenfalls medarbejdere.
6) Dokumentation for måling af målopfyldelse stammer fra resultaterne af medarbejderundersøgelsen My Opinion, der gennemføres årligt.

Til toppen af siden

Økonomiske mål

De økonomiske mål handler om rentabilitet, kapitalstruktur og udbyttepolitik. Nye økonomiske mål blev fastlagt af ejeren den 12. december 2017.

Disse mål er primært et resultat af en ændring i produktionsblandingen samt en ændring af markedsforholdene, hvor markedet for vedvarende energi er vokset betydeligt. Dette har medført lavere risici og et mere stabilt økonomisk afkast. Formålet med disse mål er at sikre, at Vattenfall skaber værdi og leverer en markedsforrentning, der viser, at kapitalstrukturen er effektiv, at den finansielle risiko holdes på et fornuftigt niveau, og at udbyttet er bæredygtigt og forudsigeligt over tid.

Målene skal evalueres over en konjunkturcyklus.

De tidligere mål, der blev fastsat i november 2012, vises i parenteser i tabellen nedenfor.

Rentabilitet Resultat 2016 Kommentar 2016
Forrentning af investeret kapital: 8 % (9 %) -8,5 %1 Resultatet for hele Vattenfall blev påvirket i negativ grad af angivelsen af nedskrevne aktivværdier. Fraregnet nedskrivningstab og andre poster, der påvirker sammenligneligheden, lå forrentningen af den investerede kapital på 8,7 % for hele Vattenfall.
Kapitalstruktur Resultat 2016 Kommentar 2016
FFO/justeret nettogæld: 22-27 % (22-30 %) 22,6 %2 FFO/justeret nettogæld steg sammenlignet med 2015 (21,1 %) for hele Vattenfall. Justeret nettogæld faldt, hovedsageligt på grund af den lavere nettogæld, samtidig med at FFO faldt en smule.
Nettogæld/egenkapital-forhold: Ikke relevant (50-90 %) 60,5 % Nettogæld/egenkapital-forholdet ligger stadig inden for målintervallet, men er steget en smule sammenlignet med 2015 (55,4 %), hovedsageligt på grund af det negative resultat for året.
Udbyttepolitik Resultat 2016 Kommentar 2016
Udbyttet skal være i størrelsesordenen 40-70 % (40-60 %) af årets resultat efter skat - På grund af det negative resultat for året foreslår bestyrelsen – i overensstemmelse med Vattenfalls udbyttepolitik – at der ikke udbetales udbytte for 2016.

1) Nøgletallet er baseret på gennemsnitlig investeret kapital. Brunkulsaktiviteterne var klassificeret som aktiver under salg på balancen pr. 30. juni 2016, hvilket indebærer, at beregningen af gennemsnitlig investeret kapital er eksklusive brunkulsaktiviteterne fra og med den 30. juni 2016.
2) Brunkulsaktiviteterne blev klassificeret som aktiver under salg på balancen pr. 30. juni 2016. Det betyder, at brunkulsaktiviteterne ikke indgår i balanceposteringerne, der er inkluderet i beregningen af nøgletallene fra og med den 30. juni 2016.

Til toppen af siden

Sidst opdateret: 2017-12-19 16:23