Mål og målopfyldelse

Hos Vattenfall stræber vi efter at bidrage til et bæredygtigt energisystem i alle dele af værdikæden. Det er vores mål at blive en helt og aldeles kundefokuseret virksomhed i takt med omlægningen til en bæredygtig produktionsportefølje.

Vattenfalls bestyrelse har fastlagt seks strategiske mål, og Vattenfalls ejer har fastlagt tre økonomiske mål for koncernen.

Strategiske mål

Økonomiske mål

Strategiske mål

Vattenfalls strategi bygger på fire strategiske mål. Vattenfall vil være 1) førende inden for bæredygtigt forbrug og 2) førende inden for bæredygtig produktion. For at opnå det skal vi have 3) et højt præstationsniveau i alle aktiviteter og 4) motiverede og engagerede medarbejdere. Vattenfalls bestyrelse indførte de seks strategiske langsigtede mål, så de bedre afspejler vores strategi, og de har været gældende siden 1. januar 2016.

Førende inden for bæredygtigt forbrug Resultat 2017 Kommentar
Kundeloyalitet, relativ Net Promoter Score1 (relativ NPS): +2 +2 Driftsenheden Customers & Solutions fortsatte den positive udvikling med en relativ NPS på +2 (+7) i 2017 og absolutte forbedringer i slutkundemarkedet på alle fire kernemarkeder. Den relative NPS faldt dog, idet konkurrenterne gennemførte større forbedringer.
Førende inden for bæredygtig produktion Resultat 2017 Kommentar
Idriftsat kapacitet inden for vedvarende energi 2016-2020: ≥2.300 MW 652 MW2 Der blev etableret i alt 354 MW (298) ny kapacitet fra vedvarende energi i 2017. Den nye kapacitet omfatter havmølleparken Sandbank i Tyskland (72 MW på i alt 288 MW) samt de landbaserede vindmølleparker Ray (54 MW) og Pen y Cymoedd (228 MW) i Storbritannien. Yderligere 7 GW er under projektudvikling.
Absolutte CO2-udledninger pro rata: ≤21 Mt 22,6 Mt
CO2-udledninger på 22,6 Mt (23,2) i 2017 var en smule lavere end i 2016. Højere produktion fra visse fossilbaserede anlæg i Tyskland blev udlignet af en lavere produktion fra anlæg i Holland.
Højt præstationsniveau i alle aktiviteter Resultat 2017 Kommentar
Forrentning af investeret kapital (ROCE): ≥8 %3 7,7 %4 Forrentningen af investeret kapital lå på 7,7 % (0,5 %). Forbedringen er primært relateret til store nedskrivningstab i 2016.
Motiverede og engagerede medarbejdere Resultat 2017 Kommentar

Hyppighed af fravær ifm. ulykker5 (LTIF): ≤1,25

1,5 Hyppighed af fravær ifm. ulykker (LTIF) var lavere end for et år siden og lå på 1,5 (2,0), hvilket afspejler vores fokus på sikkerhed som et ledende princip i de daglige aktiviteter.

Indeks for medarbejderengagement6 : ≥70 %

64 % Indekset for medarbejderengagement lå på 64 % (57 %) i 2017. Forbedringen kan tilskrives en tydeligere strategi og et tydeligere mål om at fremme forandringerne.

1) NPS er et værktøj til måling af kundernes loyalitet og til at forstå kundernes syn på Vattenfalls produkter og serviceydelser. Målet er en positiv NPS i absolutte tal på +2 i forhold til konkurrenter, der kan sammenlignes med Vattenfall.

2) Gælder kun opførte og idriftsatte vindmølleparker i perioden 1. januar 2016 til 31. december 2017.

3) Målet for forrentning af investeret kapital (ROCE) blev ændret fra 9 % til 8 % af Vattenfalls ejer ved en ekstraordinær generalforsamling i december 2017.

4) Nøgletallet er baseret på gennemsnitlig investeret kapital.

5) Hyppigheden af fravær i forbindelse med ulykker (LTIF) udtrykkes som antallet af arbejdsulykker med fravær (pr. 1 million mandetimer), dvs. arbejdsrelaterede ulykker, der resulterer i fravær, som varer længere end én dag, samt ulykker, der resulterer i dødsfald. Nøgletallet vedrører kun Vattenfalls medarbejdere.

6) Dokumentation for måling af målopfyldelse stammer fra resultaterne af medarbejderundersøgelsen My Opinion, der gennemføres årligt.

Til toppen af siden

Økonomiske mål

De økonomiske mål handler om rentabilitet, kapitalstruktur og udbyttepolitik, og de blev fastlagt af Vattenfalls ejer ved en ekstraordinær generalforsamling i december 2017. Formålet med disse mål er at sikre, at Vattenfall skaber værdi og leverer en markedsforrentning, der viser, at kapitalstrukturen er effektiv, og at den finansielle risiko holdes på et fornuftigt niveau.

Målene skal evalueres over en konjunkturcyklus.

De tidligere mål, der blev fastsat i november 2012, vises i parenteser i tabellen nedenfor.

Rentabilitet Resultat 2017 Kommentar
Forrentning af investeret kapital: 8 % (9 %) 7,7 %1 Forrentningen af investeret kapital lå på 7,7 % (0,5 %).
Kapitalstruktur Resultat 2017 Kommentar
FFO/justeret nettogæld: 22 %-27 % (22 %-30 %) 21,5 % FFO/justeret nettogæld faldt en smule sammenlignet med 2016 til 21,5 % (21,6 %). Den justerede nettogæld var stabil, mens FFO faldt en smule, hvilket primært skyldes en højere rente betalt i 2017 som resultat af et delvist tilbagekøb af en obligation med forfald i 2039.
Nettogæld/egenkapital-forhold: Ikke relevant (50-90 %) 63 % Gæld/egenkapital-forholdet steg til 63,0 % (60,5 %) sammenlignet med 2016, primært pga. en ompostering på 15,7 mia. svenske kroner i kernekrafthensættelser til gæld, hvilket delvist blev modregnet af en positiv pengestrøm på 7,1 mia. svenske kroner efter investeringer.
Udbyttepolitik Resultat 2017 Kommentar
Udbyttet skal være i størrelsesordenen 40-70 % (40-60 %) af årets resultat efter skat 2 mia. svenske kroner2 Bestyrelsen foreslår udbetaling af et skønsmæssigt udbytte på 2 mia. svenske kroner for 2017.

1) Nøgletallet er baseret på gennemsnitlig investeret kapital.

2) Der vil blive stemt om det foreslåede udbytte ved den årlige generalforsamling den 25. april 2018.

Til toppen af siden

Sidst opdateret: 2018-03-28 10:00