Mål og målopfyldelse

Vattenfalls ejer har fastlagt, at virksomhedens opgave er at generere en markedsforrentning ved at drive energivirksomhed på en sådan måde, at virksomheden er blandt de førende inden for udvikling af bæredygtig energiproduktion.

Stabile økonomiske resultater med plads til langsigtede investeringer muliggør miljømæssigt bæredygtig energiproduktion samt nye produktløsninger til et bæredygtigt forbrug af el, gas og varme.

Vattenfalls ejer og bestyrelsen har fastlagt fire økonomiske mål for koncernen, og bestyrelsen har fastlagt seks strategiske mål for Vattenfall, der gælder fra 2016.

I januar 2016 blev de tre tidligere bæredygtighedsmål erstattet af de seks nye strategiske mål, der bedre afspejler strategien og koncernens fire strategiske ambitioner. De fire økonomiske mål, som ejeren har fastlagt, vil fortsat være Vattenfalls langsigtede mål. De strategiske mål er blevet fastlagt for 2020, og der vil blive fulgt op på dem kvartalsvist og årligt.

Forstørret tabel

Strategiske mål Strategiske mål for 2020
Førende inden for bæredygtigt forbrug 1. Kundeloyalitet, NPS (Net Promoter Score): +2 NPS1 relativ
Førende inden for bæredygtig produktion 2. Idriftsat effekt inden for vedvarende energi: ≥2.300 MW
3. Absolutte CO2-udledninger pro rata: ≤21 mio. tons2
Højt præstationsniveau i alle aktiviteter 4. ROCE: ≥9 %
Motiverede og engagerede medarbejdere 5. LTIF3 (LTIF; hyppighed af fravær ifm. ulykker): ≤1,25
6. Indeks for medarbejderengagement: ≥70 %4

1) NPS er et værktøj til at forstå kundernes opfattelse af Vattenfalls produkter og tjenesteydelser og til at måle kundeloyaliteten. Målet er en positiv absolut NPS-værdi på +2 i forhold til sammenlignelige virksomheder.

2) Kræver betydelige strukturelle ændringer.

3) Hyppigheden af fravær i forbindelse med ulykker (LTIF) udtrykkes som antallet af arbejdsulykker med fravær (pr. 1 million mandetimer), dvs. arbejdsrelaterede ulykker, der resulterer i fravær, som varer længere end én dag, samt ulykker, der resulterer i dødsfald. Vedrører Vattenfalls medarbejdere.

4) Basis for målet består af resultaterne af medarbejderundersøgelsen My Opinion.

Økonomiske mål

De økonomiske mål handler om rentabilitet, kapitalstruktur og udbyttepolitik, og de blev fastlagt af ejeren i november 2012. Hensigten med målene er at sikre:

  • Værdiskabelse og markedsforrentning
  • En effektiv kapitalstruktur
  • Finansiel risiko holdes på rimeligt niveau

Forstørret tabel

Rentabilitet Resultat 2015 Kommentarer
Forrentning af investeret kapital: 9 % -8,2 % Resultatet for 2015 var på -8,2 % (-0,7 %), hovedsageligt på grund af nedskrivningstab på aktivværdier på i alt 36,8 milliarder SEK. Fraregnet nedskrivningstabene og poster, der påvirker sammenligneligheden, lå forrentningen af den investerede kapital på 7,4 % (8,2 %).
Kapitalstruktur Resultat 2015 Kommentarer
FFO/justeret nettogæld: 22 %-30 % 21,1 % Resultatet for 2015 er forbedret i forhold til 2014 (20,3 %), men er stadig under målintervallet. Pengestrømme fra aktiviteter faldt, hovedsageligt på grund af det lavere overskud, mens justeret nettogæld faldt, hovedsageligt på grund af en lavere nettogæld.
Selvfinansieringsgrad: 50 %-90 % 55,4 Resultatet for 2015 var 55,4 % (61,9 %). Forbedringen kan hovedsageligt henføres til et lavere nettogældsniveau. Gæld/egenkapital-forholdet ligger inden for målintervallet.
Udbyttepolitik Resultat 2015 Kommentarer
Udbyttet skal være i størrelsesordenen 40–60 % af årets resultat efter skat 0 % På grund af det negative resultat efter skat foreslår bestyrelsen – i overensstemmelse med Vattenfalls udbyttepolitik –, at der ikke udbetales udbytte for 2015.
Sidst opdateret: 2017-01-20 08:45