Vattenfalls strategi og strategiske mål

Vattenfalls mål er at tilbyde alle kunder klimavenlig energi og gøre det muligt at kunne leve et liv uden fossile brændsler i løbet af én enkelt generation.

I det følgende beskriver vi fem af de vigtigste tendenser af betydning for energisektoren fremover, og som Vattenfall bygger sin strategi på. Hvis vi kan forstå og anerkende disse tendenser, vil det give os mulighed for at vokse og trives i et konkurrencepræget marked, hvor tingene går hurtigere og hurtigere.

Bæredygtighed og kunden i fokus
Bæredygtighed er altafgørende for at tiltrække kunder, kompetente medarbejdere og investorer. For kunderne er det i stigende grad vigtigt med faktorer som miljøpåvirkning, sociale og miljømæssige resultater samt energieffektivitet, når der skal vælges energiløsninger og -leverandører. Stærke værdier, kombineret med fokus på bæredygtighed og kunder, vil ikke blot tiltrække kunder, men også de talentfulde medarbejdere og de investeringer, Vattenfall har brug for som drivkraft for energiomlægningen.

Elektrificering
Elektrificering drejer sig om de muligheder, der er for at begrænse CO2-udledningen inden for transport, varmeproduktion og industri. I de nordiske lande foregår elproduktionen allerede uden brug af fossile brændsler, hvorimod fossile brændsler andre steder i Europa først skal udfases fra elnettet, samtidigt med at elektrificeringen øges. Leverandørerne af vedvarende elektricitet og varme spiller en hovedrolle, når det drejer sig om at begrænse klimaforandringerne. Det er vores opfattelse, at hvis transportsektoren og industrien i vidt omfang blev elektrificeret, ville behovet for elektricitet alene på vores kernemarkeder kunne stige med op til 100 TWh pr. år frem mod 2030.

Flere decentrale energiløsninger
Fremtidens energisystem vil bestå af både centrale og decentrale energiløsninger. Omkostningsreduktioner og øget funktionalitet er drivkræfterne bag omlægningen, og det giver anledning til, at der dukker nye konkurrenter og forretningsmodeller op i forskellige dele af energiværdikæden. Der er ved at komme nye, fleksible teknologiske løsninger som f.eks. batterier på markedet, og markedsandelene for den traditionelle, centrale produktion er for nedadgående. Der ses tydelige regionale forskelle på, hvilke former for decentrale løsninger markedet tager til sig, men generelt vil decentralisering højst sandsynligt fortsætte med at vinde markedsandele i hastig takt.

Digitalisering
Hele værdikæden på energimarkedet er ved at blive digitaliseret. Energiforbruget bliver mere og mere intelligent, og nye teknologiske løsninger baner vejen for, at forbruget i endnu højere grad ledes hen mod tidspunkter, hvor energiforsyningen er stor og prisen lav. Effektiv drift af energiforsyningsvirksomhederne vil kræve bedre data om tilstanden for forskelligt udstyr, avancerede prognosemetoder samt stærkere og mere komplekse algoritmer, så dataene kan danne grundlag for viden og styring.

Værdi og vækst styres af nye måder at arbejde på
Der forventes det kommende årti fortsat pres på fortjenesten, eftersom de lave elpriser vil fortsætte længe endnu, og konkurrencen fra aktører uden for forsyningsvirksomhederne vil stige. De virksomheder, der forventes at klare sig godt under disse omstændigheder, er dem, der er gode til digitalisering, risikohåndtering, innovation og drift i topklasse. Samlet set kræves det, at man skal gå nye veje for at skabe værdi og vækst.

Vores strategiske mål

Vattenfalls strategi bygger på vores formål og de fem vigtigste tendenser, vi kan se for markedet, samt de eksterne krav, vores aktiviteter skal leve op til. Vi har stort fokus på vores kunder, integrering af bæredygtighedsmål samt konstant videreudvikling af decentrale energiløsninger. Andre forudsætninger for succes er at følge omkostningerne tæt samt sikre en stabil kapitalstruktur. Vattenfalls strategi bygger på fire strategiske mål:

  • Førende inden for bæredygtigt forbrug med fokus på at øge vores fokus på kunderne, opbygge en stærk position som leverandør af decentrale energiløsninger samt promovere elektrificering og et klimaintelligent samfund.
  • Førende inden for bæredygtig produktion, hvilket betyder, at vi skal vokse inden for vedvarende energi og implementere vores CO2-køreplan, så vi i løbet af én generation kan blive fossilfri.
  • Sikre et højt præstationsniveau i alle aktiviteter, hvilket betyder, at vi skal forbedre driftseffektiviteten på vores anlæg, i vores netværk og i vores Customer Service-centre ved at øge digitaliseringen samt påtage os et socialt og miljømæssigt ansvar gennem hele værdikæden.
  • Sikre motiverede og engagerede medarbejdere, hvilket betyder, at vi skal være en attraktiv arbejdsgiver, der sørger for at have en kultur, hvor der udvises engagement, og som sikrer de rette kompetencer, der afspejler den mangfoldighed, der generelt er i samfundet.

Hvis vi skal kunne få opfyldt vores strategisk mål, er vi nødt til at satse endnu mere på en række væsentlige områder. Hovedforudsætningerne for denne indsats er at opretholde vores konkurrencefordel og finansielle styrke. Vi vil være nødt til endnu hurtigere at kunne imødekomme kundernes krav, øge vores ambitioner om effektivitet og hæve barren i forhold til bæredygtighed.

Vattenfalls strategihjul med teksten "Power Climate Smarter Living" i midten samt "Førende inden for bæredygtigt forbrug", "Førende inden for bæredygtig produktion", "Højt præstationsniveau i alle aktiviteter" og "Motiverede og engagerede medarbejdere".

Sidst opdateret: 2018-03-28 11:33