Mål og målopfyldelse

Vattenfalls ejer har fastlagt, at virksomhedens opgave er at generere en markedsforrentning ved at drive energivirksomhed på en sådan måde, at virksomheden er blandt de førende inden for udvikling af bæredygtig energiproduktion.

Stabile økonomiske resultater med plads til langsigtede investeringer muliggør miljømæssigt bæredygtig energiproduktion samt nye produktløsninger til et bæredygtigt forbrug af el, gas og varme.

Vattenfalls ejer har fastlagt fire økonomiske mål for koncernen, og bestyrelsen har tidligere fastlagt tre bæredygtighedsmål. Men i december 2015 indførte Vattenfalls bestyrelse seks nye strategiske langsigtede mål for Vattenfall, der bedre afspejler strategien og koncernens fire strategiske mål.

Fra og med januar 2016 vil de tre tidligere bæredygtighedsmål blive erstattet af de seks nye strategiske langsigtede mål. De fire økonomiske mål, som ejeren har fastlagt, vil fortsat være Vattenfalls langsigtede mål. De strategiske mål er blevet fastlagt for 2020, og der vil blive fulgt op på dem kvartalsvist og årligt.

Forstørret tabel

Strategiske mål Strategiske mål for 2020
Førende inden for bæredygtigt forbrug 1. Kundeloyalitet, NPS (Net Promoter Score): +2 NPS1 relativ
Førende inden for bæredygtig produktion 2. Idriftsat effekt inden for vedvarende energi: ≥2.300 MW
3. Absolutte CO2-udledninger pro rata: ≤21 mio. tons2
Højt præstationsniveau i alle aktiviteter 4. ROCE: ≥9 %
Motiverede og engagerede medarbejdere 5. LTIF3 (LTIF; hyppighed af fravær ifm. ulykker): ≤1,25
6. Indeks for medarbejderengagement: ≥70 %4

1) NPS er et værktøj til at forstå kundernes opfattelse af Vattenfalls produkter og tjenesteydelser og til at måle kundeloyaliteten. Målet er en positiv absolut NPS-værdi på +2 i forhold til sammenlignelige virksomheder.

2) Kræver betydelige strukturelle ændringer.

3) Hyppigheden af fravær i forbindelse med ulykker (LTIF) udtrykkes som antallet af arbejdsulykker med fravær (pr. 1 million mandetimer), dvs. arbejdsrelaterede ulykker, der resulterer i fravær, som varer længere end én dag, samt ulykker, der resulterer i dødsfald. Vedrører Vattenfalls medarbejdere.

4) Basis for målet består af resultaterne af medarbejderundersøgelsen My Opinion.

Økonomiske mål

De økonomiske mål handler om rentabilitet, kapitalstruktur og udbyttepolitik, og de blev fastlagt af ejeren i november 2012. Hensigten med målene er at sikre:

  • Værdiskabelse og markedsforrentning
  • En effektiv kapitalstruktur
  • Finansiel risiko holdes på rimeligt niveau

Forstørret tabel

Rentabilitet Resultat 2015 Kommentarer
Forrentning af investeret kapital: 9 % -8,2 % Resultatet for 2015 var på -8,2 % (-0,7 %), hovedsageligt på grund af nedskrivningstab på aktivværdier på i alt 36,8 milliarder SEK. Fraregnet nedskrivningstabene og poster, der påvirker sammenligneligheden, lå forrentningen af den investerede kapital på 7,4 % (8,2 %).
Kapitalstruktur Resultat 2015 Kommentarer
FFO/justeret nettogæld: 22 %-30 % 21,1 % Resultatet for 2015 er forbedret i forhold til 2014 (20,3 %), men er stadig under målintervallet. Pengestrømme fra aktiviteter faldt, hovedsageligt på grund af det lavere overskud, mens justeret nettogæld faldt, hovedsageligt på grund af en lavere nettogæld.
Selvfinansieringsgrad: 50 %-90 % 55,4 Resultatet for 2015 var 55,4 % (61,9 %). Forbedringen kan hovedsageligt henføres til et lavere nettogældsniveau. Gæld/egenkapital-forholdet ligger inden for målintervallet.
Udbyttepolitik Resultat 2015 Kommentarer
Udbyttet skal være i størrelsesordenen 40–60 % af årets resultat efter skat 0 % På grund af det negative resultat efter skat foreslår bestyrelsen – i overensstemmelse med Vattenfalls udbyttepolitik –, at der ikke udbetales udbytte for 2015.

Bæredygtighedsmål for 2015

Vattenfalls tidligere bæredygtighedsmål ligger inden for de samme områder som EU's 2020-mål og blev vedtaget af Vattenfalls bestyrelse i oktober 2012.

Målene dækker følgende:

  • Lavere eksponering på CO2-området
  • Vækst i vedvarende elproduktion
  • Energieffektivitet

Forstørret tabel

Lavere eksponering på CO2-området Resultat 2015 Kommentarer
Vattenfall vil reducere sin eksponering på CO2-området til 65 millioner ton absolutte udledninger frem mod 2020 CO2-udledningerne lå på 83,8 millioner ton i 2015 Vattenfalls CO2-eksponering voksede en smule i 2015 som resultat af idriftsættelsen af kraftværket Moorburg i Tyskland.
Vækst i vedvarende elproduktion Resultat 2015 Kommentarer
Vattenfalls vækstrate for installeret effekt fra vedvarende energi vil være højere end den gennemsnitlige vækstrate for ti definerede lande i Nord- og Centraleuropa1 13,4 % Der blev etableret 445 MW ny effekt fra vedvarende energi i 2015. Den nyinstallerede effekt bestod primært af havmølleparken DanTysk i Tyskland, vindmølleparkerne Clashindarroch i Storbritannien, Klim i Danmark og Juktan i Sverige, alle landbaserede, og udvidelsen af havmølleparken Kentish Flats i Storbritannien.
Energieffektivitet Resultat 2015 Kommentarer
Vattenfall vil spare 440 GWh i 2015 De gennemførte aktiviteter i 2015 resulterede i et årligt fald i energibehovet på ca. 1.066 GWh Stigningen i årlige energibesparelser var højere end målet og bestod primært af tiltag såsom udskiftning af turbine og generator samt udvidelse af fjernvarmenettene i Berlin og Tyskland.

1) De ti definerede lande er Danmark, Finland, Norge, Sverige, Belgien, Frankrig, Holland, Polen, Storbritannien og Tyskland.

Sidst opdateret: 2016-07-25 15:49