Historie

Vores historie begyndte for mere end 100 år siden med omstruktureringen af Trollhätte kanal i Sverige. 

Vattenfall er i dag en af Europas største producenter af elektricitet og den største producent af varme. Vi har haft en fantastisk rejse – og den er først lige begyndt.

Tag med os på en rejse gennem tiden:

1909 Omstruktureringen af Trollhätte kanal og vandkraftværk til den svenske stats elektricitetsudvalg markerer Vattenfalls fødsel. Den svenske stat havde købt vandrettighederne i Trollhättan få år tidligere og tog nu aktivt del i denne nye teknologi til elproduktion.

1909-1916 De første store vandkraftværker – Olidan, Porjus og Älvkarleby – bygges.

1951 Indvielse af vandkraftværket Harsprånget, verdens største vandkraftværk i mange henseender. I løbet af samme år sættes verdens første transmissionsledning på 400 kilovolt i drift fra det nordlige Norrland til Hallsberg i Midtsverige.

1952 Hele det svenske elnet sammenkobles.

1954 Vattenfall tager verdens første højspændingsledning med jævnstrøm til kommerciel brug i drift – mellem fastlandet og øen Gotland.

1975-1976 Vattenfalls to første kernekraftreaktorer, Ringhals 1 og 2, idriftsættes. I løbet af 1970’erne og 1980’erne bygges der 12 reaktorer over hele Sverige. Vattenfall ejer syv af disse.

1992 Vattenfall overgår fra at være statsejet til at blive aktieselskabet Vattenfall AB. Ansvaret for det nationale elnet – det svenske højspændingsnetværk – overgår til den nydannede statsmyndighed Svenska Kraftnät.

1995 Vattenfalls bestyrelse udarbejder en international vækststrategi for Vattenfall.

1996 Det svenske elmarked liberaliseres. Aktiviteterne for elnettet adskilles juridisk fra elproduktion og salg.

Europæisk ekspansion

1996 Vattenfalls internationale ekspansion påbegyndes i 1996 gennem opkøbet af Hameen Sahko, et finsk eldistributionsselskab. Der åbnes et repræsentationskontor i Hamborg, og Vattenfall begynder at arbejde på det tyske marked igennem joint venture-virksomheden VASA Energy.

1998 Det tyske elmarked liberaliseres i april.

1999 Vattenfall aftaler at opkøbe 25,1 % af aktierne i HEW af Hamborg by med en option på yderligere 25,1 %. Kernekraftreaktoren Barsebäck 1 tages ud af drift på beslutning af den svenske regering.

2000 I januar opkøbes 55 % af det polske varmeproduktionsselskab EW i Warszawa, Polen. I august indgås der en aftale med E.ON om opkøb af aktiemajoriteten i Berlins energiselskab Bewag. Handelen blokeres dog af det amerikanske selskab Southern Energy (nu Mirant).

2001 I februar opkøbes 32 % af aktierne i det polske distributionsselskab GZE. I maj bliver Vattenfall majoritetsejer i HEW gennem aktiekøb hos E.ON og Sydkraft. I maj opkøber HEW desuden elproducenten VEAG, der også ejer elnettet i det østlige Tyskland samt brunkulsproducenten LAUBAG.

2002 I januar opkøber Vattenfall alle Mirants aktier i Bewag. Vattenfalls forskellige opkøb i Tyskland samles under navnet Vattenfall Europe AG, der formelt oprettes i august igennem fusionen imellem HEW og VEAG, herunder LAUBAG. Vattenfall bliver hermed Tysklands tredjestørste elproducent.

2003 I januar/februar bliver Bewag en del af Vattenfall Europe AG. Vattenfall forøger sin aktiebeholdning i det polske selskab EW til 70 % og i GZE til 54 %.

2005 I april opkøbes 35,3 % af aktierne i den danske virksomhed Elsam A/S. Kernekraftreaktoren Barsebäck 2 tages ud af drift den 31. maj. I august meddeler Vattenfall, at man har opkøbt mere end 95 % af aktierne i Vattenfall Europe AG, og der indledes et obligatorisk tilbagekøb af minoritetsejernes aktier.

2006 Den 1. januar udskiftes de lokale tyske varemærker HEW og Bewag samt de polske mærker EW og GZE med Vattenfalls varemærke. Vattenfall forøger sit ejerskab i begge polske virksomheder til 75 %. Den 1. juli opkøbes et antal danske vindkraft- og kraftvarmeaktiver fra det danske selskab Dong til gengæld for ejerskabsaktier i Elsam A/S og I/S Avedøre 2. Konstruktionen af et anlæg til opsamling og lagring af CO2 påbegyndes som et pilotprojekt i Schwarze Pumpe.

2007 Vindmølleparken Lillgrund med 48 vindmøller tages i drift og leverer elektricitet i slutningen af samme år.

2008 Vattenfall præsenterer sin strategiske kurs i løbet af efteråret - at gøre elektriciteten ren. Dette opsummerer også Vattenfalls klimavision, dvs. at være klimaneutral i 2050. I september indvies verdens første CCS-anlæg med oxyfuel-teknologi som pilotprojekt i Tyskland. I løbet af efteråret opkøber Vattenfall adskillige vindenergiselskaber i Storbritannien: AMEC Wind Energy Ltd, Eclipse Energy UK Plc, og Thanet Offshore Wind Ltd - Storbritanniens største havmøllepark klar til konstruktion.

2009 Den 1. juli opkøber Vattenfall 49 % af det hollandske energiselskab N.V. Nuon Energy, der har ca. 6.000 medarbejdere, og overtager den driftsmæssige styring af selskabet. Erhvervelsen af de resterende 51 % betales af Vattenfall i tre trancher i løbet af de kommende fem år. Vattenfall indleder samarbejde med bilproducenter (BMW og Volvo) omkring udvikling af elbiler og plug-in-hybridbiler.
Vattenfalls 100 år jubilæum i 2009 blev fejret med en lang række forskellige eksterne og interne aktiviteter i årets løb.

2010 I maj sælger Vattenfall 50Hertz Transmission GmbH, dets højspændingsnet i Tyskland. I september bekendtgør Vattenfall en ny strategisk kurs samt en ny, forretningsbaseret organisationsstruktur på koncernniveau, der erstatter den tidligere geografisk baserede organisationsstruktur. I september indvier Vattenfall også Thanet, verdens største havmøllepark, i Storbritannien.

2011 Som et resultat af den tyske regerings beslutning, taget d. 30. juni 2011, om at lukke alle 17 kernekraftværker i Tyskland senest i 2022 er Vattenfall nødsaget til at nedskrive den bogførte værdi i dets tyske kernekraftværker Brunsbüttel og Krümmel samt øge hensættelserne til demontering og håndtering af kernebrændsel.

Som en del af Vattenfalls strategi, der indebærer, at der fokuseres på nogle få hovedmarkeder, gennemføres en række frasalg i løbet af året. Eksempelvis bliver Vattenfalls polske, belgiske og dele af de finske aktiviteter frasolgt.

2012 Den 31. juli sender Vattenfall en ansøgning til Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) for at få klarhed over de betingelser, der vil gælde for opførelse af nye kernekraftreaktorer.

Pr. 1. november træder en række ændringer i kraft i Vattenfalls organisation. To nye Business Divisions oprettes; Business Division Nuclear Power og Business Division Sustainable Energy Projects. Enheden for produktion af vindenergi blev integreres i Business Division Production.

På en ekstraordinær generalforsamling den 28. november bliver der vedtaget nye økonomiske mål for Vattenfall. I den forbindelse præsenterer virksomheden også nye mål for bæredygtighed.

2013 Den 22. september afholdes en folkeafstemning i Hamborg om, hvorvidt byen bør foretage de nødvendige tiltag for at tilbagekøbe el-, gas- og fjernvarmenet i byen. Et lille flertal på 50,9 % stemmer for at tilbagekøbe nettene.

Vattenfall overtog byens el- og varmenet i 2001, da virksomheden købte Hamborgs aktier i energiselskabet HEW. I 2011 solgte Vattenfall 25,1 % af el- og fjernvarmenettet til byen. Gasnettet er ejet af E.ON. Koncessionen til at drive elnettet udløber i slutningen af 2014. Det selskab, der får koncessionen, vil kunne købe nettene.

Efter folkeafstemningen indleder Hamborg og Vattenfall forhandlinger om salg af de resterende 74,9 % af el- og fjernvarmenettet. Den 7. februar 2014 bliver Vattenfalls aktiepost i elnetselskabet Stromnetz Hamburg GmbH solgt.

2014 Vattenfall beslutter at undersøge mulighederne for at frasælge brunkulsaktiviteterne i Tyskland for at nå målet om at reducere virksomhedens eksponering på CO2-området til 65 mio. ton og omstille til mere vedvarende produktion.

Vattenfall fortsætter sine investeringer i vindenergi. Vattenfall beslutter sig for at gå videre med opførelsen af havmølleparken Sandbank (288 MW) i Tyskland. Den landbaserede vindmøllepark Hjuleberg (36 MW) i Sverige indvies.

Vattenfall og bank- og forsikringsvirksomheden Skandia beslutter at saminvestere i fire nye vindmølleparker i Sverige med en samlet kapacitet på 141 MW. Anlæggene vil blive drevet i et fællesejet selskab. Det er første gang, at en svensk investor direkte finansierer etableringen af nye vindenergianlæg.

Frasalget af Amagerværket (kraftvarmeværk) i Danmark afsluttes. Salget af Fynsværket (kraftvarmeværk) i Danmark offentliggøres.

2015 Vattenfalls plan om at frasælge sine brunkulsaktiviteter i Tyskland fortsætter i løbet af året. Vattenfall aftaler at sælge Nordjyllandsværket i Danmark. Med dette salg har Vattenfall frasolgt alle sine kraftværker i Danmark, der fyrer med fossilt brændsel.

Vattenfall beslutter at lukke kernekraftreaktorerne Ringhals 1 og 2 i hhv. 2020 og 2019, hvilket er fem år tidligere end oprindeligt planlagt. Dette skyldes dårlig rentabilitet som følge af lave elpriser og højere omkostninger.

Vattenfall fortsætter sine investeringer i vindenergi. Havmølleparken DanTysk i Tyskland og den landbaserede vindmøllepark Clashindarroch i det nordøstlige Skotland indvies. Vattenfall og det svenske pensionsforsikringsselskab AMF underskriver en partnerskabsaftale, hvorved AMF får en andel på 49 % i Vattenfalls Ormonde-havmøllepark i det nordvestlige Storbritannien.

2016 Vattenfall indgår aftale om at sælge sine brunkulsaktiviteter i Tyskland til det tjekkiske energiselskab EPH og dets finansielle partner PPF Investment. Ejeren, den svenske stat, bekræfter, at den står bag salget. Vattenfall afslutter salget i september efter EU-Kommissionens godkendelse heraf.

Vattenfalls første større solenergipark (5 MW), indtil vindmølleparken Parc Cynog i Wales bliver færdiggjort og begynder at producere el. Byggeriet af havmølleparken Horns Rev 3 (407 MW) ud for Danmarks vestkyst bliver påbegyndt. Udbygningen af den britiske havmøllepark Kentish Flats indvies (sammenlagt 150 MW). Vattenfalls tyske havmøllepark Sandbank (288 MW) begynder at producere sin første el. Vattenfall vinder udbuddet om bygning af kystnære vindmøller, de såkaldte nearshore-vindmøller, ud for Jyllands vestkyst (samlet kapacitet på 350 MW).

Efter den besluttede afvikling af effektskatten på kernekraft i forbindelse med energiaftalen beslutter Vattenfalls bestyrelse at investere i uafhængig reaktorkøling i Forsmarks tre kernekraftreaktorer.

Lancering af opladningsnettet InCharge, som Vattenfall opbygger sammen med partnere i Sverige og Nordeuropa for at forenkle mulighederne for opladning af elbiler. Vattenfall indvier Nordens første elhybridbuslinje med trådløs holdepladsopladning i Södertälje syd for Stockholm.

2017 Der bliver bekendtgjort flere innovative samarbejdsprojekter, som kan mindske Sveriges samlede CO2-udledninger med 30 procent. Vattenfall og Preem bliver enige om at undersøge potentialet for at bruge klimaintelligent brint ved produktion af biobrændstof i stor skala. Initiativet HYBRIT – et joint venture om fossilfrit stål mellem SSAB, LKAB og Vattenfall. Vattenfall og Cementa undersøger spørgsmålet om, hvorvidt cementproduktionen skal elektrificeres for at reducere dens miljøpåvirkning.

Vattenfall etablerer aktiviteter relateret til elforsyningsnettet, opkøber el- og naturgasleverandøren iSupplyEnergy samt igangsætter salg af vedvarende elektricitet til store virksomhedskunder i Storbritannien.

Indvielse af Vattenfalls største landbaserede vindmøllepark, Pen y Cymoedd i Wales, og den havbaserede tyske vindmøllepark Sandbank.

Vattenfall konverterer i løbet af de næste fem år og inden for rammerne af EV100-initiativet hele sin køretøjsflåde på 3.500 biler til elbiler.

Vattenfall InHouse lanceres – nye smarte energitjenester til boligforeninger og ejere af fast ejendom i Sverige.

Investeringsbeslutning om et nyt, klimaintelligent, gasfyret kraftvarmeværk i Berlin og uafhængig reaktorkøling i reaktor 3 og 4 på kernekraftværket Ringhals.

Sidst opdateret: 2018-05-28 08:44