Fjernvarme – sådan fungerer den

Varmen til et fjernvarmenet produceres ofte på et kraftvarmeværk.

Der er flere forskellige slags kraftvarmeværker, som kan køre på de fleste former for brændsel, herunder naturgas, kul, olie og biomasse. I den mest almindelige kraftvarmeværktype produceres elektriciteten ved hjælp af opvarmet damp, der ledes gennem en turbine. Den resterende damp opvarmer derefter koldt fjernvarmevand, og i stedet for at gå til spilde overføres varmen til private boliger og virksomheder via et netværk af underjordiske rør: et fjernvarmenet.

Meget varmt vand (ca. 100 °C) transporteres til byen via en primær ledning. I sekundære net føres varmen desuden til bygninger, hvor den bruges til opvarmning af bygninger, gulvvarme og varmt vand. Temperaturen i det sekundære net er lavere (ca. 70 °C, 40 °C for tilbageløb).

De mest moderne og effektive kraftvarmeværker bruger naturgas som brændsel

Kraftvarmeværker har en utroligt høj virkningsgrad. Når produktionen er baseret på naturgas, kan dampturbinen kombineres med en gasturbine, hvilket yderligere forbedrer virkningsgraden. Uanset det anvendte brændsel udnyttes ca. 90 % af energien. Det giver en klar fordel i forhold til andre kraftværker, som kun bruger den producerede el og dermed kun udnytter ca. 35-50 % af energiindholdet.

Bidrag til et bedre klima

Højeffektiv fjernvarme – kraftvarmeværker i kombination med varmelagring i stor skala samt "el til fjernvarme"-koncepter eller varmepumper, der bruger overskydende el fra vedvarende energi – udgør eksempelvis et betydeligt potentiale for at øge andelen af opvarmning, der er baseret på vedvarende energi, specielt i byområder. Det giver også betydelige besparelser på fossile primære energikilder såsom olie og gas.

Et andet væsentligt træk ved fjernvarme er, at den ikke kun gør det muligt at bruge restvarmen fra traditionel elproduktion, men at man også kan bruge biobrændsler, affald og store varmepumper på miljømæssigt bæredygtig vis.

Sådan fungerer fjernvarme

Forstør billedet (engelsk)

Vand transporteres i godt isolerede rør under jorden til et fjernvarmeanlæg i den bygning, der skal opvarmes. En varmeveksler overfører varmen (men ikke vandet) til bygningens eget varmeanlæg, der består af radiatorer og varmt vandhanevand. Det nedkølede fjernvarmevand sendes derefter retur til fjernvarmeanlægget, hvor det genopvarmes og pumpes tilbage i fjernvarmesystemet.

Sidst opdateret: 2017-05-26 09:34