Fakta om eldistribution

Elnettet forbinder producenterne med elforbrugerne. I de senere år er systemet blevet mere komplekst.

Producenterne var traditionelt set store kraftværker. Systemet er dog de senere år blevet mere komplekst, efterhånden som forbrugerne i stigende grad også er blevet små producenter. Elnettet er opdelt i højspændingsnet og (regionale og lokale) distributionsnet. Højspændingsnettet er som en motorvej, der transporterer el på et høj spændingsniveau over lange afstande.

Elektriciteten føres fra højspændingsnettene til de regionale og lokale net, som leverer energi til det daglige forbrug i husholdninger, virksomheder, transportsystemer og tung industri. Flere steder mellem producent og forbruger passerer elektriciteten gennem transformerstationer, der reducerer spændingen.

Den systemansvarlige sørger for rygraden i elnettet

Hvert enkelt land har en eller flere systemadministratorer – også kaldet systemansvarlige for transmissionsnettet (TSO) – som driver, vedligeholder og udvikler transmissionsnettet. Hovedformålet er at sørge for en sikker og pålidelig grundlæggende infrastruktur. De systemansvarlige arbejder også sammen for at udvikle et fælles europæisk højspændingsnet. Den systemansvarlige ejes ofte, men ikke altid, af staten.

Ejerskabet af de regionale og lokale netværk er fordelt på private og offentlige operatører – også kaldet systemansvarlige for distributionsnet (DSO). Den enkelte ejer har eneretten og pligten til at stille elnettet til rådighed for forbrugerne i et geografisk område og er således ansvarlig for at slutte alle inden for dette område til elnettet.

Infrastruktur som monopol – en praktisk løsning

Husholdninger og firmaer kan vælge deres elleverandør, ligesom de vælger mærket på den bil, de kører i. Ligesom de ikke kan vælge, hvilken entreprenør der skal bygge vejen, kan de heller ikke vælge netselskab. Hovedårsagen til dette monopol på infrastrukturen skal findes i, at der af praktiske og omkostningsforbundne årsager kun er et elnet – ligesom der kun er et vejnet.

For at kunne gøre eldistributionen mere effektiv, muliggøre en større grad af vedvarende energiproduktion samt give adgang til nye anvendelsesmuligheder for elektriciteten, er der tiltag på vej til at skabe et europæisk energisystem, der bygger på et mere intelligent elnet.

Sidst opdateret: 2016-09-15 09:56