Fakta om energidistribution

Energi distribueres til husholdninger og virksomheder i form af el, gas og varme.

Elektricitet

Elnettet forbinder producenterne med elforbrugerne. Producenterne var traditionelt set store kraftværker. Systemet er dog de senere år blevet mere komplekst, efterhånden som forbrugerne i stigende grad også er blevet små producenter. Elnettet er opdelt i højspændingsnet og (regionale og lokale) distributionsnet.

Omdannelsen af det europæiske energisystem betyder, at andelen af vedvarende energikilder øges, CO2-udledninger reduceres, forbrugerne får en mere aktiv rolle, og de europæiske elnet forbindes via nye transmissionsledninger. Det nye system vil i højere grad være forbundet, men også mere decentraliseret.

Gas

Gassen transporteres fra udvindingsstedet via transmissionsledninger og senere via et net af mindre rørledninger til kontrolcentre, før det sendes ud til forbrugerne. Hvis gasdepotet er for langt væk for brugerne, kan gassen blive omdannet til flydende form (Liquefied Natural Gas - LNG), og bliver så transporteret med tankbil eller tankskib.

EU sigter imod at skabe et europæisk gasmarked og sikre favorable vilkår for handel mellem landene. Lige som med elnettet er der fri konkurrence mellem gasleverandørerne på gasmarkedet. Af praktiske årsager ejes det egentlige netværk dog af enkeltfirmaer inden for det enkelte geografiske område.

Fjernvarme

Fjernvarme produceres på et eller flere centrale produktionsanlæg og distribueres til forskellige bygninger via underjordiske rørledninger. Som en hovedregel kan fjernvarmeforbrugere kun købe fjernvarme fra én enkelt leverandør. Fjernvarme ses som et naturligt monopol i de fleste lande. Eftersom fjernvarme i sin natur er lokal, berøres priserne i betydeligt omfang af lokale forhold og kan således variere fra sted til sted.

Principperne for fjernkøling svarer til dem for fjernvarme, men fjernkøling leverer afkølet vand til bygninger som kontorer og fabrikker.

Sidst opdateret: 2016-09-15 09:16