Sådan fungerer naturgas

Størstedelen af forbruget af naturgas går til energiproduktion. Gasturbiner og kedelbaserede kraftværker er de to mest almindelige metoder.

I en gasturbine antændes gassen under tryk, og der produceres brændbare gasser under højt tryk og høje temperaturer. De brandbare gasser driver en turbine, der igen driver en generator. Gasserne føres ofte direkte hen til en kedel, der udnytter restvarmen, hvor restvarme og tryk kan bruges til at producere mere el og varme f.eks. til fjernvarmenettet.

I et kedelanlæg produceres elektriciteten ved at opvarme vand til at producere damp, som via en turbine driver en generator.

Gas bruges også til at producere fjernvarme

En anden væsentlig anvendelse af naturgas er til fjernvarmeproduktion. Naturgas bruges som brændsel til at opvarme det vand, der bruges i fjernvarmenettet, og hvor det kan lade sig gøre, sker det i kombination med elproduktionen.

Kraftvarmesystemer bruges kommercielt, industrielt og endda i private boliger. Kraftvarme udnytter en større del af energien i naturgas end en simpel gasturbine, hvilket giver en højere energieffektivitet og et lavere energiforbrug.

Veludviklede teknikker reducerer udledningerne

Når naturgas forbrændes for at producere el og varme, dannes der røggas. Røggassen kan nemt renses, før den udledes i atmosfæren. Det gøres ved hjælp af veludviklede teknikker som f.eks. partikelfiltre og røggasvask, der reducerer mængden af NOx og SO2.

Udvinding af naturgas

Naturgas udvindes både på land og til havs, enten i forbindelse med olieudvinding eller fra særskilte naturgasforekomster.

Ved nye forekomster tvinges gassen ofte opad og ud af borehullet af det naturlige tryk. I ældre forekomster, hvor trykket er reduceret, pumpes der ofte CO2 eller vand ned for at øge det tryk, der tvinger gassen op.

Naturgas skal behandles før anvendelse

Den udvundne naturgas varierer betydeligt, hvad angår sammensætning og kvalitet, og skal behandles, før den kan anvendes. Selve behandlingen varierer alt efter sammensætningen af den udvundne gas. Normalt udskilles vanddampe, gasser som LPG og propan samt øvrige uønskede stoffer som kviksølv og svovlbrinte.

Før naturgas blev anvendt kommercielt, blev den gas, der blev udvundet i forbindelse med olieudvinding, brændt af ("flared"). I dag er målet at anvende al den naturgas, der udvindes, og at reducere CO2-udledningerne så meget som muligt.

Overblik over værdikæden for naturgas

Se billedet i stort format (engelsk)

I dag er den mest almindelige form for solcelle en krystallinsk solcelle, som bruger silicium som halvleder. En leder er et materiale, der kan lede strøm, hvor en halvleder også kan lede strøm, men den er knap så ledende. Når solen skinner på forsiden af en solcelle, frigives elektroner, der genererer en strøm, der løber gennem en forbruger (f.eks. en lampe eller et batteri). Elektronerne overføres således tilbage til bagsiden af cellen, hvor de udfylder de huller, som elektronernes vandring medfører.

Sidst opdateret: 2017-01-17 14:18