Fremtiden for kul

Kulkraft vil i en overskuelig fremtid fortsat være en af hjørnestenene i det europæiske energisystem. Der er dog brug for yderligere tiltag for at minimere CO2-udledningen i atmosfæren.

CO2, der frigives i forbindelse med forbrænding af kul, står for en stor andel af den samlede globale udledning. For hver enkelt kilowatt-time el, der produceres, hvilket svarer til nogenlunde den mængde el, der forbruges til at se tv en aften, udleder moderne kulfyrede anlæg lidt under et kg CO2.

Ifølge EU's klimamål skal CO2-udledninger i 2030 være reduceret til 27 % under niveauet for 1990. Der er ikke én enkelt løsning på denne udfordring, især fordi mange lande er afhængige af kulfyrede kraftværker.

Ny teknologi vil yderligere reducere udledningen

Udledningen fra kulkraftværker er reduceret væsentligt ved røggasrensning og effektivitetsforbedringer som tørring af kullene. Der er yderligere to vigtige mulige tiltag for at reducere udledningen af CO2, og det er metoder til CO2-opsamling og lagring samt samfyring af biomasse i kulkraftværker.

CO2 lagret langt nede i undergrunden

CCS-teknologien bygger på en udskillelse af CO2 fra de forbrændingsgasser, der dannes ved elproduktion med fossile brændsler. I stedet for at udlede CO2 til atmosfæren udskilles den fra de øvrige gasser, komprimeres og pumpes ned i geologiske formationer, hvor den lagres.

Samfyring af biomasse

Samfyring betyder, at kraftværkerne bruger to eller flere forskellige former for brændsel. Samfyring af kul og biomasse i eksisterende kulkraftværker er en omkostningseffektiv måde til hurtigt at reducere udledningen af CO2 på.

Der skal kun foretage relativt få ændringer af kraftværkerne, for at de kan bruge en større andel biomasse. I de fleste kraftværker kan 10-15 % af kullene udskiftes uden væsentlig betydning for virkningsgraden eller forøget risiko for korrosion.

Beregninger har vist, at samfyring på eksisterende kulkraftværker vil kunne øge EU's elproduktion på basis af biobrændsler med 50-90 TWh pr. år, hvilket svarer til 1,5-2,5 % af EU's samlede elproduktion. Dette ville kunne reducere udledningen af CO2 med ca. 85 mio. ton om året, hvilket anslås at udgøre 5-10 % af de reduktioner, der er nødvendige for at kunne overholde EU's klimamål for 2030.

Sidst opdateret: 2016-05-16 14:08