Sådan fungerer biomasse

Et biomassefyret anlæg producerer el og varme ved at forbrænde biomasse i en kedel. De mest almindelige former for kedler er varmtvandskedler og dampkedler.

Træflis, restprodukter og andre former for biomasse bruges i kedler på samme måde som kul, naturgas og olie.

Samfyring af biomasse med kul

Samfyring af biomasse og kul (hvor en del af kullene udskiftes med biomasse) er en effektiv måde at bruge biomasse på til energiformål og til at reducere CO2-udledninger. Kulanlæg kan tilpasses til at erstatte en del af kullene med biomasse eller endda til at blive fuldt omlagt til biomasse – så et kulanlæg bliver til et anlæg med 100 % vedvarende energi.

Biomasse til elproduktion

Skovmateriale – I dag udgør træbiomasse fra multifunktionelle skove størstedelen af biomassen.  Træpiller og briketter fremstilles ved at komprimere restprodukter fra træindustrien som f.eks. savsmuld, bark og rundtræ med en lille diameter.  Det er nemt at transportere og derfor velegnet til eksport.

Affald, biprodukter og restprodukter – Restprodukter omfatter gylle, spildevand, slam og andet nedbrydeligt affald. Flydende biomasse som gylle, husholdningsaffald og rester fra spildevandsbehandlingsanlæg kan omdannes til biogas.

Energiafgrøder – I dag anvendes energiafgrøder ikke i stor skala til el- eller varmeproduktion. Efterhånden som efterspørgslen efter bæredygtig biomasse stiger, kan sådanne energiafgrøder fremover komme til at spille en vigtigere rolle. Eksemplerne omfatter skovdrift med kort omdriftstid/afgrøder såsom eukalyptus, poppel og pil. Men også urteagtige (græsagtige) energiafgrøder såsom elefantgræs kan bruges. Specielt i forhold til brugen af energiafgrøder er det vigtigt at sikre, at disse plantager etableres og drives på en bæredygtig måde.

CO2-neutralitet

Ved forbrænding af biomasse udledes CO2 til atmosfæren, på samme måde som når fossile brændsler forbrændes. Men når biomassen vokser, binder den CO2 via fotosyntesen.

CO2, der er frigivet via forbrænding af biomasse, indfanges af den voksende biomasse. Biomasse, der er korrekt styret, er derfor med tiden CO2-neutral.

Det debatteres i øjeblikket, i hvilket tidsinterval biomasse reelt er CO2-neutral. Vattenfall mener, at biomasse kan og skal give et meningsfuldt bidrag til målet om at begrænse den globale opvarmning til maksimalt to grader.

Derfor bidrager Vattenfall aktivt til debatten om CO2-neutraliteten af forskellige biomassetyper og er også direkte involveret i fastlæggelsen af kriterier, der sikrer rettidig CO2-neutralitet; f.eks. i Holland, hvor der fastlægges bæredygtighedskriterier for biomasse, der sikrer sådan rettidig CO2-neutralitet.

Biomasse – en kort CO2-cyklus

Se illustrationen i fuld størrelse 

Biomasse medfører typisk en CO2-udledningsreduktion på over 80 %

Produktion, forarbejdning og transport af biomasse medfører
CO2-udledninger i forsyningskæden. Vattenfall overvåger disse udledninger, og den biomasse, vi anvender, medfører typisk en CO2-udledningsreduktion på over 80 %. Dette gælder også for importeret biomasse.

Skibstransport er ekstremt effektivt, og træpiller importeret fra Nordamerika giver i gennemsnit en udledningsreduktion på over 80 % sammenlignet med kul.

Vattenfall er medlem af Sustainable Biomass Partnership, der udvikler og implementerer standarder og redskaber til at sikre bæredygtigheden af importeret biomasse. Dette omfatter en detaljeret standard for
CO2-udledningsbesparelserne for den biomasse, vi importerer, hvilket omfatter udledningerne på alle trin i forsyningskæden.

Når der produceres el på basis af biomasse, genereres der røggasser, der skal renses, før de sendes ud i atmosfæren. Dette gøres med veludviklede teknikker som røggasvask og partikelfiltre.

CO2-udledninger for biomassepiller gennem hele forsyningskæden

Biomasse bliver til el og varme 

Brændslet lagres i en silo, hvorfra det føres til kedlen. I kedlen opvarmes vand til en høj temperatur under tryk. Dampen fra kedlen driver turbinen, der er forbundet til generatoren. Damp, der er ført genne turbinen, opvarmer fjernvarmevandet, som distribueres gennem rørledningerne i fjernvarmenettet.

Sidst opdateret: 2014-03-19 14:43