Pressemeddelelse | 2011-02-11 | 13:40 PM

Forbedring af underliggende resultat i Vattenfall

”Jeg er glad for at kunne præsentere en forbedring af driftsresultatet for 2010 på trods af store engangsomkostninger. Vi har øget vores produktionsmængder og reduceret vores drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, og jeg ser et stort potentiale for yderligere forbedring i vores nye forretningsstyrede organisation", siger Vattenfalls koncernchef Øystein Løseth.

  • Nettoomsætningen steg med 4,0 % til SEK 213.572 mio. (205.407)
  • Driftsresultatet for 2010 steg med 6,9 % til SEK 29.853 mio. (27.938)
  • Driftsresultatet eksklusive engangsposter1) steg med 27,7 % til SEK 39.952 mio. (31.294).
  • Årets resultat (efter skat) faldt med 2,0 % til SEK 13.185 mio. Årets resultat (efter skat) eksklusive engangsposter steg med 44,4 % til SEK 23.194 mio. (16.054).
  • Driftsresultatet for 4. kvartal faldt 12,8 % til SEK 4.946 mio. (5.673). Når der ses bort fra engangsposter, var der en fremgang i driftsresultatet for 4. kvartal på 6,7 % til SEK 9.732 mio. (9.117).
  • Bestyrelsen stiller forslag om et udbytte på SEK 6.500 mio. svarende til SEK 49,35 pr. aktie.

1) Engangsposter vedrører kursgevinster og -tab på aktier og andre anlægsaktiver samt nedskrivninger og tilbageførte nedskrivninger. De samlede engangsposter for 2010 beløber sig til minus SEK10.099 mio. (2009: minus SEK 3.356 mio.).  

”Jeg er glad for at kunne præsentere en forbedring af driftsresultatet for 2010 på trods af store engangsomkostninger. Vi har øget vores produktionsmængder og reduceret vores drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, og jeg ser et stort potentiale for yderligere forbedring i vores nye forretningsstyrede organisation. Markedsudsigterne for energiselskaber udgør fortsat en udfordring – med trykkede marginer og svag vækst i efterspørgslen. Det er derfor af største vigtighed, at vi styrker selskabets effektivitet og koncentrerer vores aktiviteter på områder, hvor vi har en konkurrencefordel og har eller kunne have en stærk position,” siger Vattenfalls koncernchef Øystein Løseth.

Forbedringen af driftsresultatet kan primært tilskrives højere produktionsmængder, lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, lavere salgs- og administrationsomkostninger samt et forbedret resultat af handelsaktiviteterne.  

De gennemsnitligt lavere elpriser, der blev opnået, påvirkede koncernens driftsresultat negativt med omkring SEK 5,5 mia. Opnåelsen af højere priser i de nordiske virksomheder blev opvejet af lavere priser i det kontinentale Europa. En stor del af Vattenfalls produktion er risikoafdækket af tidligere indgåede kontrakter på terminsmarkedet. Valutabevægelser belastede driftsresultatet negativt med SEK 0,7 mia. som følge af en styrket svensk krone.  

Vattenfalls samlede elproduktion steg med 8,6 % til 172,5 TWh (158,9). Elproduktionen steg for alle energityper. Elproduktionen baseret på kernekraft steg med 5,1 % til 43,6 TWh (41,5).  

Egenkapitalen blev forrentet med 10,0 % (9,5 %) og aktiverne med 9,1 % (10,0 %). Vattenfalls krav til den langfristede forrentning af egenkapitalen er 15 % over en forretningscyklus (5-7 år). Målsætningen for aktivernes forrentning er 11 %.  

Vattenfall offentliggør disse oplysninger i henhold til den svenske værdipapirmarkedslov.

Den fuldstændige rapport for året som helhed er tilgængelig på engelsk på http://www.vattenfall.com (vælg ”Investors”).

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til:
Marianne Reedtz Sparrevohn, Kommunikationschef Vattenfall A/S, mobil +45 27875526 
Klaus Aurich, chef for Investor Relations, telefon +46 (0)8 739 65 14, mobil +46 (0)70 539 65 14.