Fynsværket

Med en 100 % halmfyret blok placerer Fynsværket sig i førerfeltet blandt de danske kraftværker, der aktivt gør en indsats for miljø og klima. 245.000 tons mindre CO2 er resultatet af Vattenfalls investering i det fynske halmanlæg. 

Siden 1953 har Fynsværket leveret energi til Odense og resten af Fyn. Der er to aktive kraftværksblokke samt tre affaldslinjer på Fynsværket. Anlæggene producerer elektricitet til det nordiske elnet og fjernvarme, der leveres til store dele af Fyn.

180.000 tons halm

Blok 8, som blev sat i drift i 2009, er halmfyret. Der brændes cirka 180.000 tons halm om året. Blokken har en kapacitet på 35 MW el og 110 MJ/s fjernvarme.

Blok 7, der er fra 1991, anvender kul og olie som brændsel. Blokken har en kapacitet på 407 MW el og 570 MJ/s fjernvarme. Det årlige kulforbrug er cirka 650.000 tons. Siden 2010 har det været muligt at tilføre cirka 1 % af den indfyrede effekt i form af gas fra den nærliggende

losseplads Stige Ø. Derudover arbejder vi med et testanlæg til afbrænding af diverse biobrændsler sammen med kul.

Fynsværket er udstyret med en fjernvarmeakkumulator på 75.000 kubikmeter. Tanken fungerer som en kæmpe termoflaske og bruges til at oplagre varmt vand, mens værket er i drift. I de perioder, hvor værket ikke producerer, kan det opsamlede varme vand benyttes i fjernvarmenettet.

Miljø og klima

Blok 7 er foruden et posefilter til opsamling af flyveaske også forsynet med afsvovlingsanlæg, der opsamler mere end 97 % af den svovl, der frigives ved forbrænding af kul. Blok 7 er desuden forsynet med et DeNOx-anlæg til fjernelse af kvælstofilter.

Halmen på blok 8 erstatter omkring 100.000 tons kul og reducerer dermed udledningen af CO2 med cirka 245.000 tons årligt.

Fynsværket er certificeret efter den internationale miljøstandard ISO 14001.

Grønne regnskaber

Sidst opdateret: 2014-03-21 23:22